Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
IMG 2587

D'Stroossener Schoulkanner hunn den Erléis vun hirem Chrëschtbasar fir de gudden Zweck gespent. Bei der Scheckiwwerreechung a Präsenz vum zoustännegen Schoulschäffe Nico Pundel an dem Schäffen François Gleis konnte sech folgend Associatiounen iwwert en Don vun 1.800 € freeën: Chrëschte mam Sahel, Terre des Hommes an ASHA - Equality in Education for Children.