Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
Résidence Riedgen Strassen 1

Am leschte Gemengerot ass eng Erhéigung vum Loyer fir d'Awunner vun der Résidence Riedgen festgehale ginn. Dës Erhéigung läit tëschent 30 an 90€ pro Mount.