20200213 Remise de chèque- UNESCO Schoul

Um Donneschden de Moien hunn d’Schüler an d’Léierpersonal, a Presenz vum Gaston Greiveldinger, Buergermeeschter vu Stroossen, an Nico Pundel, Schoulschäffen, zwee Scheckë vun insgesamt 5.000 € un d’Associatiounen Chrëschte mam Sahel an TSARA FO, iwwerreecht. D’Suen stamen aus dem Verkaf vum UNESCO Lidderbuch an ginn elo genotzt fir Projete vun deenen zou Associatiounen ze ënnerstëtzen.

E grousse MERCI un all d’Schoulkanner !