Bicherbus

Datumer vun den Tournéeën vum Bicherbus vu September bis Dezember 2020 

Eng Reservatioun am Viräus iwwer a-z.lu vun den Dokumenter gëtt recommandéiert. D'sanitär Mesuren an d'Geste-barrièren mussen am Bicherbus respektéiert ginn. 

 

Dates des prochains passages du Bicherbus septembre à décembre 2020 

La réservation préalable via a-z.lu des documents est recommandée. Pendant la visite du Bicherbus, les mesures sanitaires et les gestes barrière sont à respecter . 

 

Dates of the next tour schedule of the Bicherbus from September until December 2020

A prior reservation via a-z.lu of the documents is recommended. The hygiene and social distancing measures have to be respected during the visit of the Bicherbus.

 

ëmmer mëttwochs / toujous le mercredi /  always on Wednesday

 

Ecole primaire Hueflach

13:45 - 14:25

 

23. September / septembre 

14. Oktober / octobre / October

11. November / novembre 

02. Dezember / décembre / December