Calendar  date cancelled

Wéinst der rezenter Entwécklung vun de COVID-19-Neiinfektioune, huet de Schäfferot décidéiert folgend Manifestatiounen a Couren ofzesoen:

- SPOLO Sports Loisirs Strassen

- Formation continue: Konschtcoursë vum 1. Semester an de Wäicours

- Kiermes wéi fréier

- Bamplanzaktioun fir déi Neigebueren zu Stroossen (gëtt an d’Fréijoer 2021 reportéiert)

- Chrëschtmaart zu Stroossen

 

En raison de l'évolution récente de nouvelles infections de COVID-19, le collège échevinal a décidé d’annuler les manifestations suivantes :

- SPOLO Sports Loisirs Strassen

- Formation continue : cours artistiques du 1er semestre et la dégustation de vin 

- Kiermes wéi fréier (kermesse nostalgique)

- Plantation d’arbres pour les nouveaux nés de Strassen (reporté au printemps 2021)

- Marché de Noël à Strassen

 

Given the recent development of new COVID-19 infections, the college of mayor and aldermen has decided to cancel the following events:

- SPOLO Sports Loisirs Strassen

- Formation continue : art classes of the 1st semester and the wine tasting course

- Kiermes wéi fréier (nostalgic fair)

- Planting a tree for every newborn child in Strassen (postponed to spring 2021)

- Christmas Market in Strassen