05.02.2020 Vereedegung Schäfferot

Vereedegung vum neie Schäfferot

Haut de Mëtten ass de neie Schäfferot vu Stroossen um Ministère de l'Intérieur vun der Madamm Ministesch Taina Bofferding, vereedegt ginn : den Nico Pundel als Buergermeeschter, d’Betty Welter-Gaul als 1. Schäffin an de Jean Claude Roob als 2. Schäffen.

***

Assermentation du nouveau collège des bourgmestre et échevins 

En date de ce jour, le nouveau collège des bourgmestre et échevins a été assermenté par Madame la Ministre de l'Intérieur Taina Bofferding: Nico Pundel en tant que bourgmestre, Betty Welter-Gaul en tant que 1er échevin et Jean Claude Roob comme 2e échevin.

***

Swearing-in ceremony of the new college of the mayor and aldermen 

Today the new college of the mayor and aldermen has been sworn in by the Minister of the Interior Ms. Taina Bofferding:

Nico Pundel as mayor, Betty Welter-Gaul as 1st alderman and Jean Claude Roob as 2nd alderman.