Antibruit

Gemengerotssëtzung vum 10. Februar 2021

Dëst war déi éischt Sëtzung ënnert der Leedung vum neie Buergermeeschter, dem Här Nico Pundel mat sengen zwee neie Schäffen, der Madame Betty Welter-Gaul an dem Här Jean Claude Roob, wou si dann och allen dräi hir jeeweileg Ressorte presentéiert hunn.

Ervirzehiewen aus dëser Sëtzung ass den Avis deen ausgeschafft ginn ass iwwert de Projet „Plans d’action contre le bruit“ vum Ëmweltministère. An dësem Kontext war e Questionnaire un déi ronn 4.000 Menagen zu Stroossen verschéckt ginn, deen d’Leit konnten ënnerschriwwe mat hiren Doléancen zeréckschécken. 1.459 Ënnerschrëfte konnt d’Gemeng an deem Kontext zielen. Den Avis deen doropper hi formuléiert an unanime am Gemengerot guttgeheescht ginn ass, gëtt elo un den zoustännege Ministère weidergeleet. De ganze Gemengerot wäert sech dofir asetzen, dass dësen Dossier déi néideg Suiten am Ministère kritt.

*** 

Séance du Conseil communal du 10 février 2021

C’était la première séance du conseil communal sous la présidence du nouveau bourgmestre Monsieur Nico Pundel avec ses deux nouveaux échevins, Madame Betty Welter-Gaul et Monsieur Jean Claude Roob. Tous les trois ont présenté leurs ressorts respectifs.

A mettre en évidence de cette réunion est l’avis qui a été formulé sur le projet « plans d’action contre le bruit » du Ministère de l’Environnement. Dans ce contexte, un questionnaire a été envoyé aux 4.000 ménages à Strassen, lequel les résidents pouvaient renvoyer signé et signaler leurs doléances. La commune pouvait compter 1.459 signatures dans ce contexte et l’avis formulé à la suite de ces réponses a été accepté unanimement par le conseil communal et sera transféré au ministère compétent. Tout le conseil communal s’engagera pour que ce dossier ait les suites nécessaires de la part du ministère. 

*** 

Meeting of the municipal council on the 10 February 2021

It was the first meeting of the municipal council under the presidency of the new mayor Mr Nico Pundel with his two new aldermen, Ms Betty Welter-Gaul and Mr Jean Claude Roob. All three presented their respective areas of responsibility.

To be highlighted from this meeting is the public notice that was formulated regarding the “action plans to fight noise” from the Ministry of the Environment.  In this context, a questionnaire was sent out to the 4,000 households in Strassen, which residents could sign and return stating their complaints. The municipality counted a total of 1,459 signatures. The notice formulated following these responses was unanimously accepted by the municipal council and will be transferred to the competent ministry. The entire municipal council will work to ensure that the ministry takes the necessary action on this matter.