Conseil communal

Gemengerotssëtzung vum 17. Februar 2021

 

 • de Paul R. Klensch als neie LSAP-Conseiller vereedegt
 • de Gaston Greiveldinger gouf zum Éierebuergermeeschter vun der Gemeng Stroossen ernannt
 • de Budget rectifié 2020 an de Budget prévisionnel fir 2021 goufe gestëmmt
 • e Poste fir en Travailleur handicapé gouf kreéiert. Domadder klëmmt den Effektiv vun de Mataarbechter vun der Gemeng Stroossen déi am Statut vum Travailleur handicapé agestallt sinn, op 5 %.

 

*** 

Séance du Conseil communal du 17 février 2021

 

 • Paul R. Klensch a été assermenté comme nouveau conseiller du parti LSAP
 • Gaston Greiveldinger a reçu le titre de maire honoraire de la commune de Strassen
 • Le budget rectifié 2020 et le budget prévisionnel 2021 ont été votés
 • Un poste de travailleur handicapé a été créé.
 • L’effectif total du personnel de la commune de Strassen embauché sous le statut de travailleur handicapé augmentera donc à 5%.

*** 

 

Meeting of the municipal council on the 10 February 2021

 

 • Paul R. Klensch was sworn in as the new councillor of the LSAP party
 • Gaston Greiveldinger was conferred the title of honorary mayor of the municipality of Strassen
 •  The 2020 rectified budget and the 2021 estimated budget were approved
 • A position was created for a person with disabilities. The total number of staff of the municipality of Strassen employed under the status of disabled worker will increase to 5%.