D’Gemeng Stroossen huet e weidere wichtege Schrëtt gemaach fir d‘Integratioun vun all eise Bierger:innen ze verbesseren an huet gëschter de „Pakt vum Zesummeliewen“ a Presenz vun der Ministesch fir Famill, Integratioun a Groussregioun, Corinne Cahen an dem Präsident vum SYVICOL, Emile Eicher, ënnerschriwwen. Duerch dëse Pakt gëtt eisen Integratiounsservice an eis Integratiounskommissioun an Zukunft vum Familljeministère, den Associatiounen ASTI a CEFIS bei der Ëmsetzung vun de Moossnamen déi de Pakt virgesäit, begleet.

„De Pakt vum Zesumme Liewen ass zu Stroossen net en Nice to have mee e Pakt dee mir hei scho laang ënnerlech ënnerschriwwen hunn an en dagdeeglech liewen an erliewen.“ Nico Pundel, Buergermeeschter vu Stroossen

***

Pacte du vivre ensemble

La commune de Strassen a encore fait un grand pas envers l’intégration de tous/toutes les citoyens/nes en signant hier le « Pakt vum Zesummeliewen » (pacte du vivre ensemble), en présence de la Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, Corinne Cahen et du Président du SYVICOL, Emile Eicher. Grâce à ce pacte, notre service d’intégration et notre commission d’intégration seront accompagnés à l’avenir dans la mise en oeuvre des mesures prévues dans le pacte, par le ministère de la famille et les associations ASTI et CEFIS.

« Le pacte du vivre ensemble n’est pas un « nice to have » à Strassen, mais un pacte que nous avons intériorisé déjà depuis longtemps et que nous vivons au quotidien. » Nico Pundel, bourgmestre de Strassen

***

Pact of Living Together

The municipality of Strassen took another important step to improve integration for all its citizens. In presence of the Minister for Family Affairs, Integration and the Greater Region, Corinne Cahen and the President of SYVICOL, Emile Eicher, the “Pakt vum Zesummeliewen” (pact of living together) was signed yesterday in Strassen. By doing so, our integration department and our integration committee are going to be assisted by the Ministry of Family Affairs as well as the associations ASTI and CEFIS to implement the measures foreseen by the pact.

“In Strassen, the pact of living together is not a “nice to have“ but a pact that we signed inwardly a long time ago and which we live and experience every day”. Nico Pundel, mayor of Strassen