31.05.2021 Mesures antibruit remise des signatures aux ministres

Den 31. Mee hunn déi véier Representante vum Stroossener Gemengerot der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, Carole Dieschbourg, an dem Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François Bausch, déi 1 459 Ënnerschrëften iwwerreecht, wou d’Stroossener Bierger déi zoustänneg Instanze froen, konkreet Moossnamen ze ergräifen, fir dem Kaméidi, deen duerch den Autosverkéier an d’Fligeren entsteet, entgéintzewierken.

No der Iwwerreechung vun den Ënnerschrëften, gouf an der uschléissender Versammlung mat de Ministeren, de Vetrieder vun de Ministèren an der Administration des ponts et chaussées, iwwer d’Moossname géint de Kaméidi diskutéiert. Dorënner waren de Bau vu verschiddene Contournementen (Entlaaschtungsstroossen), d’Aféierung vum Tram op der Arelerstrooss a Verbesserunge vum Vëlospistereseau.

***

En date du 31 mai 2021, les quatre représentants du conseil communal de Strassen ont remis à la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg et au Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, les 1 459 signatures des résidents de Strassen demandant aux instances gouvernementales de prendre des mesures concrètes pour réduire le bruit lié au trafic routier et aérien à Strassen.

Après la remise des signatures, une réunion s’est tenue en présence des ministres, des représentants des ministères et de l’Administration des ponts et chaussées pour discuter des mesures antibruit à implémenter à Strassen, notamment les contournements à construire, l’introduction du tram sur la route d’Arlon ainsi que les améliorations du réseau cyclable.

***

On 31 May 2021, the four representatives of the Strassen town council handed over to the Minister for the Environment, Climate and Sustainable Development, Carole Dieschbourg, and to the Minister for Mobility and Public Works, François Bausch, the 1,459 signatures of the residents of Strassen, requesting the governmental authorities to take concrete measures to reduce traffic and aircraft noise in Strassen.

After the signatures were handed in, a meeting was held in the presence of the ministers, representatives of the ministries and the Administration des ponts et chaussées to discuss the noise abatement measures to be implemented in Strassen, including the bypasses to be built, the introduction of the tram on the route Arlon and improvements to the cycling network.

 

Photo

Légende de gauche à droite:

Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable

François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics

Nico Pundel, Bourgmestre, CSV

Betty Welter-Gaul, Échevin, ressort environnement, LSAP

Maryse Bestgen-Martin, Conseillère communale, déi Gréng

Martine Dieschburg-Nickels, Conseillère communale, DP