Antigaspi 2021

D’lescht Woch hunn d’Schoulkanner vum Cycle 3 d’Anti-gaspi Ausstellung besicht, déi vum 1. bis den 10. Oktober an der Grondschoul Ben Heyart zu Stroossen war. Op verschiddene Statioune sinn d’Kanner iwwert d‘Theema Liewensmëttelverschwendung sensibiliséiert ginn. Wéi solle Liewensmëttel richteg gelagert ginn fir dass si méi laang frësch bleiwen, wéi keeft ee clever oder wéi kann ee kreativ kache fir Liewensmëtteloffall ze vermeiden?

Mat Hëllef vun der interaktiver Ausstellung konnten d’Kanner spilleresch hiert d’Wëssen ënner Beweis stellen an erweideren.

 

***

Le cycle 3 a visité l'exposition anti-gaspi à Strassen

La semaine dernière, les élèves du cycle 3 ont visité l'exposition anti-gaspi qui se tenait à l'école fondamentale Ben Heyart du 1er au 10 octobre. Aux différentes stations, les enfants ont été sensibilisés à la thématique du gaspillage alimentaire. Comment conserver les aliments pour qu'ils restent frais plus longtemps, comment faire des achats intelligents ou comment éviter le gaspillage alimentaire en cuisinant de manière créative ?

Grâce à l'exposition interactive, les enfants ont pu prouver et approfondir leurs connaissances.

 

*** 

Cycle 3 on a visit to the anti-gaspi exhibition in Strassen

Last  week, the cycle 3 schoolchildren visited the anti-gaspi exhibition that was on display at the Ben Heyart school from 1 to 10 October. At various statiouns, the children were made aware of the issue of food waste  . How should food be stored so that it stays fresh for a long time, how to shop clever or how can we avoid food waste with creative cooking?

With the help of the interactive exhibition, the children were able to prove and expand their knowledge.

 

 

Antigaspi Ausstellung vum Ministère de l'agriculture, de la viticulture et du développement durable 

 

Galerie photo 

 

Organisation: Commune de Strassen & Klimateam Stroossen