Conseil communal

Gemengerotssëtzung vum 20. Oktober 2021

 

  • Approbatioun vum « Hau- und Kulturplan » (plan de gestion forestier):

De Fierschter Serge Bisenius huet de Rapport  vum „Hau- und Kulturplan“ virgestallt. Nieft der normaler Bëschaarbecht goufe flott Projeten fäerdeggestallt (z.B. Schlofplaz fir de Wanderschéifer mat senge Schof, „Klassesall“ am Bësch fir Aktivitéite vu Schoulklassen, de Bëschkierfecht gëtt an Ugrëff geholl….). Wéinst Personalmangel, konnte verschidden aner Projete leider nach net realiséiert ginn.

De Vote (Investissementer 279.050,00 € ; Akommes 91.700,00 €) gouf eestëmmeg ugeholl.

 

  • Approbatioun vum Bilan an Dekont vum « Office social » vum Joer 2019 :

D’Madame Betty Welter-Gaul huet den Dekont virgestallt.

De Projet Pins ass gutt ugelaf. An den ugebuedenen Atelieren (z.B. Kreativatelier, Holzatelier, Kichenatelier) maache 14 Leit mat, wat de maximale Kapazitéiten entsprëcht. Hei gëtt ganz vill Wäert op Nohaltegkeet geluecht!

De Vote gouf unanime ugeholl.

 

  • Grënnung vum Aarbechtsgrupp „plan communal handicap“:

Heifir wäert en ëffentlechen Opruff un d’Stroossener Leit gemaach ginn, déi dann hir Kandidatur kënnen erareeche fir an dësem Grupp matzeschaffen.

 

***

 

Séance du conseil communal du 20 octobre 2021

 

  • Approbation du plan de gestion forestier :

Le garde-forestier Serge Bisenius a présenté le rapport en question. À côté des travaux de routine, plusieurs projets intéressants ont été réalisés (p. ex. un endroit permettant au berger d’y loger, lors de son passage avec les moutons, une « salle de classe forestière » pour les activités écolières, le cimetière forestier sera réalisé…). En raison d’un manque de personnel, quelques autres projets n’ont malheureusement pas encore pu être mis en œuvre.

Le plan de gestion a été approuvé unanimement.

 

  • Approbation des bilans et décompte de l’Office social de l’année 2019 :

Madame Betty Welter-Gaul a présenté le décompte.

Le Projet Pins a bien démarré. 14 personnes participent aux ateliers offerts (p. ex. atelier créatif, atelier de bois, atelier cuisine), ce qui correspond aux capacités maximales. Dans tous les ateliers, on met le focus sur la durabilité !

Les bilan et décompte ont été approuvés unanimement.

 

  • Fondation d’un groupe de travail « plan communal handicap » :

Un appel au public sera publié, afin de permettre aux résidents de poser leur candidature pour participer à ce groupe de travail.

 

***

 

Meeting of the municipal council of 20 October 2021

 

  • Approval of the forestry management plan:

Forest ranger Serge Bisenius presented the report. In addition to the routine work, several interesting projects have been carried out (e.g. a place for the shepherd to stay when he passes through with his sheep, a "forest classroom" for school activities, the forest cemetery will be realized...). Due to lack of personnel, some other projects could unfortunately not yet be implemented.

The management plan was unanimously approved.

 

  • Approval of the balance sheets and accounts of the Social Office for the year 2019:

Mrs Betty Welter-Gaul presented the account.

The start of the ‘Projet Pins’ has been very successful. 14 people are participating in the workshops offered (e.g. creative, wood or cooking workshops), which corresponds to the maximum capacity. In all workshops the focus is on sustainability!

The balance sheet and accounts were unanimously approved.

 

  • Foundation of a working group ‘Plan communal Handicap’ (municipal disability plan):

A public call will be published, in order to allow residents to apply to participate in this working group.