Conseil communal

Gemengerotssëtzung vum 6. Oktober 2021

 

Déi wichtegst Punkten um Ordre du jour vun der leschter Gemengerotssëtzung:

- An enger Konventioun mat der Croix-Rouge am Kader vum Jugendhaus Stroossen gouf ofgestëmmt, dass d‘Aarbechtsstonne vun der responsabler Educatrice op 40 Stonnen d‘Woch gehuewe ginn, fir déi Jugendlech optimal ze betreien, Aktivitéiten an Ausflich ze organiséieren an déi Jonk ze encadréieren.  

 

- An enger Motioun vun der Partei „déi Gréng“ gouf gefrot, fir Hygiènesartikele wéi Tamponen, Binden a Menstruatiounstase gratis an den ëffentleche Gebaier zu Stroossen zur Verfügung ze stellen.  D’Menstruatioun ass eppes Natiirleches mee bleift oft en Tabu iwwert dat net geschwat gëtt. De Schäfferot huet dës Initiative begréisst a wäert dëse Projet an Zesummenaarbecht mat „déi Gréng“ an nächster Zäit ëmsetzen.

 

- Et gëtt eng Demande beim Ministère gestallt fir eng zweet Apdikt zu Stroossen

 

***

 

Séance du conseil communal du 6 octobre 2021

 

Les sujets les plus importants sur l'ordre du jour de cette séance du conseil communal étaient :

- Dans le cadre d’une convention avec la Croix-Rouge, concernant la Maison des Jeunes de Strassen, il a été voté d’augmenter le contingent des heures de travail à 40 h/semaine de l’éducatrice responsable, ceci pour mieux répondre aux besoins de l’encadrement des jeunes et pour organiser des activités et des excursions.

 

- « Déi Gréng » ont déposé une motion pour demander l’installation de distributeurs gratuits pour les articles hygiéniques, tels que tampons, serviettes hygiéniques et coupes menstruelles, dans tous les bâtiments publics. La menstruation est un phénomène naturel, mais reste souvent un sujet tabou. Le collège échevinal salue cette initiative et mettra en œuvre ce projet dans un avenir proche, en collaboration avec « déi Gréng ».

 

- La commune fera une demande pour l’exploitation d’une deuxième pharmacie sur le territoire de Strassen, auprès du ministère compétent.

 

***

 

Meeting of the municipal council of 6 October 2021

The most important topics on the agenda of the last municipal council meeting:

- Within the framework of an agreement with the Red Cross, concerning the Strassen Youth Centre, it was voted to increase the quota of working hours to 40 hours/week for the educator in charge, in order to better respond to the needs of the supervision of young people and to organize activities and excursions.

 

- In a motion of “déi Gréng”, the political party requested to provide free access to menstrual products like tampons, pads and menstrual cups in the public buildings of Strassen. Menstruation is a natural process but is still surrounded by taboos. The College of the Mayor and Aldermen welcomed this project and will implement it in collaboration with “déi Gréng” in a timely matter.

 

- The municipality will file a request to the competent ministry for the operation of a second pharmacy in Strassen