Gemengerot 11.2021

Gemengerotssëtzung vum 10. November 2021

Déi wichtegst Punkten um Ordre du jour vun der leschter Gemengerotssëtzung:

 

 • Presentatioun vum Projet PINSS (Projet d’INclusion Sociale de Strassen)

De Projet PINSS ass eng Zesummenaarbecht vun der Gemeng a vum Office Social Stroossen mat den Agents régionaux d'inclusion sociale (ARIS) vun de Gemenge Mamer a Stengefort, a Collaboratioun mat der Associatioun sustained.lu. Hei ginn Atelieren ugebueden fir d’Leit, déi REVIS (revenu d’inclusion sociale) bezéien a virbereet solle ginn, fir um 1. Aarbechtsmaart eng Plaz ze fannen.

D’Zil vun den Atelieren ass de Leit hiert d’Selbstwäertgefill ze stäerken, dem sozialen Isolement entgéintzewierken, an hir Sproochekenntnisser vun den offizielle Sproochen zu Lëtzebuerg ze erweideren.

Duerch d’Zesummenaarbecht mat der Associatioun sustained.lu stinn den Upcycling, de Recycling an den Antigaspillage am Mëttelpunkt vun den Atelieren.

A klenge Gruppe vun 3-5 Leit kënnen déi 15 Participanten, déi momentan ageschriwwe sinn, u folgenden Atelieren zu Stroossen deelhuelen: Kachatelier, Holzatelier, Bitzatelier a kreativ Atelieren.

 

 • Fussballsterrain

De Fussballsterrain vu Stroossen muss verluecht ginn, fir den neie Schoul- a Betreiungsinfrastrukture fir d’Stroossener Schoulkanner Plaz ze maachen. Um Plang Stroossen 2030 ass virgesinn, dass den neie Sportskomplex mat Fussballsterrain, syntheeteschem Terrain, Multisport Terrain a sämtlechen Infrastrukture bei den C.N.I. Les Thermes soll kommen. Mam Bau vun dësen neie Strukturen gëtt dem FC UNA seng Jugendaarbecht ënnerstëtzt an hir exzellent Resultater (aktuell op 2. Plaz an der BGL Ligue 2021/22) valoriséiert.

Den Devis fir dëse Projet vu 24. 810.267 € (TTC) gouf unanime gestëmmt.

 

 • Museksschoul

D’Organisatioun vun der Stroossener Museksschoul 2021/22, wou 155 Schüler am Solfège an 161 Schüler, déi en Instrument léieren ageschriwwe sinn, gouf mat engem Budget vu ronn 600.000 € unanime gestëmmt.

 

 • D’Konventioun mat der MEC asbl fir de Projet Super Senior gouf gestëmmt.

 

 • D’Konventioun vum Naturpakt gouf ënnerschriwwen. Mam Naturpakt verpflicht d’Gemeng sech ënnert anerem d‘Versigelung vum Buedem ze vermeiden, d‘Liichtverschmotzung ze bekämpfen an hir Gréngflächen naturgetrei ze gestalten.

 

***

 

Séance du conseil communal du 10 novembre 2021

Les sujets les plus importants sur l'ordre du jour de cette séance du conseil communal étaient :

 

 • Présentation du projet PINSS (Projet d’Inclusion Sociale de Strassen)

Le projet PINSS est une collaboration entre la commune de Strassen et l’Office social avec les agents régionaux d’inclusion sociale (ARIS) des communes de Mamer et Steinfort, en collaboration avec l’association sustained.lu. Des ateliers sont proposés aux personnes qui touchent le REVIS (revenu d’inclusion sociale) et qui doivent être préparés afin de trouver un emploi sur le 1er marché de travail.

 

L’objectif de ces ateliers est de renforcer l’estime de soi des personnes, de lutter contre l’isolement social et d’élargir leurs compétences linguistiques dans les langues officielles du Luxembourg.

 

Grâce à la collaboration avec l’association sustained.lu, l’upcycling, le recyclage et l’anti-gaspillage sont au cœur de ces ateliers.

Dans des petits groupes de 3-5 personnes, les 15 participants inscrits actuellement peuvent participer aux ateliers suivants à Strassen : Atelier de cuisine, atelier de bois, atelier de couture et ateliers créatifs.

 

 • Terrain de football

Le terrain de football de Strassen doit être déplacé pour faire de la place aux nouvelles infrastructures scolaires et d’accueil pour les écoliers de Strassen. Le plan « Stroossen 2030 » prévoit que le nouveau complexe sportif avec un terrain de football, un terrain synthétique, un terrain multisport et toutes les infrastructures trouvera sa place à côté du C.N.I. Les Thermes. En construisant ces nouvelles structures, le travail de jeunesse du FC UNA est soutenu et les résultats excellents du club (actuellement à la 2ème place en BGL League 2021/22) sont valorisés.

Le budget de ce projet de 24.810.267 € (TTC) a été approuvé à l’unanimité.

 

 • École de musique

L’organisation de l’école de musique de Strassen 2021/22, où 155 élèves sont inscrits en solfège et 161 élèves sont inscrits dans des cours d’instrument, a été approuvé à l’unanimité avec un budget de 600.000 €.

 

 • La convention avec l’asbl MEC pour le projet Super Senior a été approuvée.

 

 • La convention du pacte nature a été signée. Dans le cadre du pacte nature, la commune s’engage entre autres pour éviter l’imperméabilisation des sols,  lutter  contre la pollution lumineuse et favoriser l’aménagement de ses espaces verts de manière naturelle.

 

***

 

Meeting of the municipal council of 10 November 2021

The most important topics on the agenda of the last municipal council meeting:

 

 • Presentation of the PINSS project (Strassen Social Inclusion Project)

The PINSS project is a collaboration between the municipality of Strassen and the Social Welfare Office with the regional social inclusion officers (ARIS) of the municipalities of Mamer and Steinfort, in collaboration with the association sustained.lu. Workshops are offered to people who receive REVIS (social inclusion income) and who need to be prepared to find a job on the 1st job market.

 

The aim of these workshops is to strengthen people's self-esteem, to counteract social isolation and to broaden their language skills in the official languages of Luxembourg.

 

Thanks to the collaboration with sustained.lu, upcycling, recycling and anti-waste are the focus of these workshops.

In small groups of 3-5 people, the 15 participants, who have registered so far, can participate in the following workshops in Strassen: cooking workshop, wood workshop, sewing workshop and creative workshops.

 

 • Football Pitch

The Strassen football pitch is to be moved to make room for the new school and childcare facilities in Strassen. The "Stroossen 2030" plan foresees that the new sports complex with a football pitch, a synthetic pitch, a multi-sports pitch and all the infrastructure will be located next to the C.N.I. Les Thermes. By building these new structures, the youth work of FC UNA is supported and the clubs’s excellent results (currently 2nd place in the BGL League 2021/22) are valued.

 

 • Music school

The organisation of the Strassen Music School 2021/22, where 155 pupils are enrolled in music theory and 161 pupils are enrolled in instrumental lessons, was unanimously approved with a budget of €600,000.

 

 • The agreement with MEC asbl for the Super Senior project was approved.
 • The nature pact agreement has been signed. Within the framework of the nature pact, the municipality commits itself, among other things, to avoid the sealing of soil, to fight against light pollution and to foster the natural development of its green spaces.