Plan d'action handicap

Fir Leit mat engem Handicap ze ënnerstëtzen an hinnen esou gutt et geet e selbstbestëmmtent Liewen ze erméiglechen, sicht d’Gemeng Stroossen interesséiert Bierger:inne fir am Plan d’action Handicap Team matzeschaffen. D’Zil ass et eng Analyse vu Stroossen duerchzeféieren a Plazen oder Situatiounen ze identifizéieren, déi mussen ëmgestalt gi fir Handicapgerecht ze ginn.

Dir wëllt matmaachen an hutt hëllefräichen Input ze ginn? Da mellt Iech per E-Mail op reception@strassen.lu mam Betreff „Plan d’action Handicap“.

***

Afin de soutenir les personnes en situation de handicap et de leur permettre de vivre de manière la plus autonome possible, nous recherchons des résident(e)s pour joindre l'équipe « plan d'action handicap ». L'objectif est de réaliser une analyse de Strassen et d’identifier les endroits ou situations qui doivent être réaménagés pour être accessibles aux personnes handicapées.

Voulez-vous participer et avez-vous des idées utiles à apporter ? Contactez-nous par e-mail à reception@strassen.lu avec pour objet « Plan d'action Handicap ».

***

In order to support people with disabilities and enable them to live as independently as possible, we are looking for residents to work with us in the ‘action plan handicap team’. The goal is to conduct an analysis of Strassen and detect places or situations that need to be redesigned to be accessible to people with disabilities.

You want to participate and have helpful input to contribute? Contact us by e-mail at reception@strassen.lu with the subject ‘Plan d’action Handicap’.