2002.05.19 remise de chèque Stroossen wibbelt fir d'Ukrain

Stroossen wibbelt fir d’Ukrain - Scheckiwwerreechung

Am Kader vun der Initiativ “Stroossen wibbelt fir d’Ukrain“ wou op verschiddenen Eventer zu Stroossen Spende gesammelt goufe fir d’Ukrain ze ënnerstëtzen, ass d’lescht Woch e Scheck am Wäert vu 6 855 € zu Gonschte vum „Ukrainescht Haus Stroossen“iwwerreecht ginn.

E besonnesch grousse MERCI fir d‘Kënschtlerin Dany Blasen, déi den Erléis vun engem vun hire Biller gespent huet an de Stroossener Veräiner No Speed Limit Stroossen (NSL) an d’Biker.lu fir hiren Asaz an hir Solidaritéit.

***

Stroossen wibbelt fir d’Ukrain – Remise de chèque

Dans le cadre de l’initiative « Stroossen wibbelt fir d’Ukrain », des dons ont été récoltés sur plusieurs manifestations à Strassen pour soutenir l’Ukraine. La remise de chèque a eu lieu la semaine dernière où un chèque d’une valeur de 6 855 € a été remis à la maison ukrainienne Strassen (Ukrainescht Haus Stroossen).

Un grand MERCI à l’artiste Dany Blasen qui a contribué les recettes de la vente d’un de ses œuvres d’art et aux associations locales No Speed Limit Stroossen (NSL) et Biker.lu pour leur engagement et solidarité.

***

Stroossen wibbelt fir d’Ukrain - Cheque handover

For the initiative ‘Stroossen wibbelt fir d'Ukrain’, donations were collected at several events in Strassen to support Ukraine. The cheque handover took place last week where a cheque for € 6,855 was handed over to the Ukrainian house in Strassen (Ukrainescht Haus Stroossen).

A big THANK YOU to the artist Dany Blasen who contributed the proceeds from the sale of one of her paintings and to the local associations No Speed Limit Stroossen (NSL) and Biker.lu for their commitment and solidarity.