Liewensufank

E Projet vun der Gemeng Stroossen an Zesummenaarbecht mat der Initiativ Liewensufank a.s.b.l.
• fir all Familljen an der Gemeng Stroossen, déi e Puppelchen erwaarden oder kritt hunn
• gratis Informatiounen, Berodungen a Begleedung ab der Schwangerschaft an am 1. Liewensjoer vum Bëbee
• bei Iech doheem oder an engem Berodungsraum vun der Gemengeverwaltung zu Stroossen
• kompetent, empathesch, méisproocheg (Lux., De., Fr., Port., Engl.)
• dës Offer ass onverbindlech

 

Klickt hei fir Iech online anzeschreiwen. 

Fir weider Informatiounen oder fir e RDV auszemaachen, kënnt Dir eis eng Noriicht hannerloossen. Mir kontaktéieren Iech esou séier wéi méiglech.

 

***

Un projet de la Commune de Strassen en collaboration avec l‘Initiativ Liewensufank a.s.b.l.
• s’adresse à toutes les familles de la commune de Strassen, qui attendent ou viennent d’avoir un bébé
• information, consultation et suivi gratuits concernant le bébé dans sa première année de vie
• à votre domicile ou dans le bureau de consultation à Strassen
• compétent, sensible, multilingue (Luxembourgeois, Allemand, Français, Portugais et Anglais) 
• ce service n‘est pas obligatoire

 

Pour l'inscription en ligne, cliquez ici. 

Pour de plus amples renseignements ou pour fixer un rendez-vous, veuillez nous laisser un message. Nous allons vous rappeler de suite.

***

A project of the municipality of Strassen in collaboration with Initiativ Liewensufank a.s.b.l.
• which is for all families in the municipality of Strassen who are expecting or have just had a baby
• free information, consultations and follow-up of the baby during its first year of life
• at your home or at the consulting room of the respective municipality
• competent, sensitive, multilingual (lux., ger., fr., pt., eng.)
• this service is not mandatory

 

Click here to sign up online.
For more information or to schedule an appointment, please leave us a message. We will call you back as soon as possible.

 

E-mail: babyplus@liewensufank.lu 

Tél.: 691 410 551

www.liewensufank.lu