regionalforum-zentrum-290920222-strassen

Start vum Regionalforum Zentrum  – 11 Gemengen aus dem Zentrum vu Lëtzebuerg hunn zesumme mam Minister fir Landesplanung, Claude Turmes e Freideg den 30. September eng Absichtserklärung fir hir territorial Zesummenaarbecht ze stäerken ënnerschriwwen.

*****

Démarrage du Centre de Forum Régional – 11 communes du centre du Luxembourg ont signé, vendredi, 30 septembre une déclaration d'intention pour renforcer leur coopération territoriale avec le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Claude Turmes.

*****

Start of the Regional Forum Center – 11 municipalities in Luxembourg center signed a declaration of intent on Friday, September 30 to strengthen their territorial cooperation with the Minister for Regional Planning, Claude Turmes.