REMMY Claire

LU

Gemengerotssëtzung vum 16. November 2022

Déi wichtegst Punkten um Ordre du jour vun der leschter Gemengerotssëtzung:

  • De Gemengerot huet Energiespuermesure gestëmmt, wéi d’Heizung reduzéieren oder och och d’ëffentlech an d’Chrëschtbeliichtung ze reduzéieren. Vill zousätzlech Virschléi goufe gemaach an diskutéiert. Eng intern Sensibiliséierungscampagne souwéi och fir d’Stroossener Bierger wäert an nächster Zukunft lancéiert ginn.
  • Haut war déi lescht Sëtzung als Conseillère fir d’Madame Claire Remmy (Déi Gréng). Wéinst hire Studien am Ausland, déi si nach wäert verdéiwen, huet si d’Decisioun geholl, hiert politescht Mandat am Gemengerot opzeginn. Si wäert awer weiderhin als Presidentin vun der Jugendkommissioun fungéieren. Hir Aarbecht, besonnesch am Beräich vun der Jugend an der Ökologie war vu grousser Bedeitung. Fir e Gemengerot ass et ganz wichteg, datt all Altersgruppe vertruede sinn an dofir also nach e Grond méi, fir d’Aarbecht vun der jonker Conseillère ze wierdegen. All d’Fraktioune soen hir e grousse Merci fir hire virbildlechen Asaz a fir hir innovativ Iddien a wënschen hir nëmmen dat Bescht fir d’Zukunft.

***

FR

Séance du conseil communal du 16 novembre 2022

Les sujets les plus importants sur l'ordre du jour de cette séance du conseil communal étaient :              

  • Le conseil a voté des mesures d’économie en énergie, comme la réduction du chauffage, la diminution de l’éclairage public et de  l’éclairage de Noël. Maintes propositions supplémentaires ont été faites et discutées. Une campagne de sensibilisation interne ainsi que pour nos citoyens sera lancée dans un futur proche.
  • Aujourd’hui était la dernière réunion en tant que conseillère pour Madame Claire Remmy (déi Gréng). Dû à ses études à l’étranger, qu’elle va encore intensifier, elle a pris la décision de renoncer à son mandat politique au sein du conseil communal. Elle poursuivra cependant son mandat en tant que présidente de la commission de la jeunesse. Son travail surtout dans le domaine des jeunes et de l’écologie a été d’une grande importance. Il est très important pour un conseil communal que toutes les tranches d’âge soient représentées et c’est donc une raison de plus pour mettre en évidence le travail de la jeune conseillère sortante. Toutes les fractions lui expriment un grand Merci pour son engagement exemplaire et pour ses idées innovatives et lui souhaitent que le meilleur pour son avenir.

***

EN

Meeting of the municipal council of 16 November 2022

The most important topics on the agenda of the last municipal council meeting:

  • The council voted for energy saving geasures, such as reducing heating, reducing public and Christmas lighting. Many additional proposals were made and discussed. An internal awareness campaign as well as for our citizens will be launched in the near future.
  • Today was the last meeting as councillor for Mrs. Claire Remmy (déi Gréng). Due to her studies abroad, which she will further intensify, she has made the decision to give up her political mandate within the municipal council. However, she will continue her mandate as President of the Youth Commission. His work especially in the field of youth and ecology has been of great importance. It is very important for a municipal council that all age groups are represented, and this is therefore one more reason to highlight the work of the young outgoing councillor. All the fractions express a big thank you to her for her exemplary commitment and for her innovative ideas and whish here the best for her future.