Publié le 27 novembre 2023

Appel à candidatures pour les commissions consultatives

Header Appel à candiatures pour les commissions consultatives

Opruff fir Är Kandidatur fir eis berodend Kommissiounen

D‘Zil fir déi nächst Joren ass, eis Gemeng zesummen mat Iech, léif Stroossener Bierger, no vir ze bréngen.

Dofir wëlle mir eng aktiv Biergerbedeelegung encouragéieren andeems Dir Iech mellt fir Member vun enger Berodungskommissioun ze ginn. 3 Plaze sinn an all Kommissioun ze besetzen. Fir d’Kommissioun vum interkulturellen Zesummeliewe sinn 10 Plazen ze besetzen.

Dës Kommissiounen solle mathëllefen an hire jeeweilegen Themegebitter Iddien ze entwéckelen a Projeten auszeschaffen. D’Kommissiounen hunn eng berodend Funktioun fir de Schäffen- a Gemengerot.

Wann Dir wëllt matmaachen, kënnt Dir iwwer Är Kompetenzen, Interessen oder Fachberäicher nodenken, d’Kommissiounen eraussichen déi bei Iech passen, a schliisslech Är Demande ofginn andeems Dir de Formulaire ausfëllt (bis den 31.12.2023).

Als Member vun enger Berodungskommissioun hutt Dir och d'Méiglechkeet, aner engagéiert Bierger kennenzeléieren an zesummen ze schaffen an aktiv zur Entwécklung vun eiser Gemeng bäizedroen.

Dës Kommissioune kommen ongeféier 4 bis 6 Mol owes zesummen a sollen dem Gemengerot Avisen ënnerbreeden. All Kommissioun huet e President an e Sekretär, souwéi Vertrieder vun de verschiddene Parteien, déi vum Gemengerot nominéiert ginn.

Fir Member ze ginn, musst Dir an der Gemeng wunnen, 18 Joer al sinn (fir d’Commission de la Jeunesse 16 Joer al sinn) a Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger sinn.

D’Membere ginn, nodeems si hir Kandidatur agereecht hunn, vum Gemengerot fir 6 Joer gestëmmt. Fir d’Presenz an enger Kommissioun gëtt och eng kleng Indemnitéit ausbezuelt.

D’Kommissioun vum Zesummeliewen

Dës Kommissioun ass op fir all Persoun, Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger, déi an der Gemeng wunnt ODER schafft . Hai geet drëm fir all d‘Intressie vun de Lait déi zu Stroossen wunnen oder schaffen zesummenzebréngen. Jiddereen ob Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger an déi vill Lait déi hai schaffen hu Bedierfnisser an Iddie wat een alles ka verbesseren an eisem Zesummenliewen. Fir 10 Plazen kënne Kandidaturen eragereecht ginn. Mir freen eis op dë multikulturellen Austausch an dëser Kommissioun.

___________

Appel à candidatures pour les commissions consultatives

Notre objectif pour les années à venir et de faire avancer notre commune ensemble avec vous, chers citoyens de Strassen.

Ainsi, nous souhaitons encourager la participation citoyenne active en vous invitant à faire partie d’une commission consultative.  3 places sont à pourvoir dans chaque commission. 10 places sont à pourvoir dans la Commission du Vivre-Ensemble. Ces commissions ont pour mission de développer des idées et élaborer des projets dans leurs domaines respectifs. Elles ont une fonction consultative auprès du collège échevinal et du conseil communal

Si vous souhaitez vous impliquer, vous pourrez réfléchir à vos compétences, à vos intérêts ou à vos domaines d’expertise, identifier les commissions qui pourraient vous correspondre et finalement remettre votre candidature en remplissant le formulaire (jusqu'au 31.12.2023).

En participant à une commission consultative, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer et de travailler en collaboration avec d’autres citoyens engagés et de contribuer de manière significative au développement de notre commune.

Les commissions se réunissent environs 4 à 6 fois par an en soirée et doivent rendre des avis au conseil communal. Chaque commission dispose d’un président et d’un secrétaire ainsi que de représentants des différents partis élus par le conseil communal.

Le luxembourgeois est en général la langue utilisée dans les commissions.

Pour devenir membre, vous devez résider dans la commune, avoir 18 ans (16 ans pour la Commission de la jeunesse) et peu importe la nationalité.

Les membres, après avoir déposé leur candidature, sont votés par le conseil communal pour 6 ans. Une petite indemnité est également versée pour la participation à une commission.

La Commission du Vivre-Ensemble

Cette commission est ouverte à l’ensemble des personnes, résidant OU travaillant sur le territoire de la Commune de Strassen. La commission vise à rassembler les intérêts de ceux-ci en leur donnant la possibilité d’identifier les besoins et de proposer des idées pour améliorer le vivre-ensemble. 10 places sont à pourvoir dans cette commission.

___________

Call for applications for advisory committees

Our goal for the coming years is to work together with you, dear citizens of Strassen, to develop our municipality.

Therefore, we wish to encourage active citizen participation by inviting you to apply to become a member of an advisory committee. 3 places are to be  filled in each committee. 10 places are available within the Intercultural Living Together committee. These committees should help to develop ideas and draft projects in their respective subject areas. The committees have an advisory function for the college of alderwomen and the municipal council.

If you think of participating, you should choose the committees that best suit your skills, interests and areas of expertise and fill in the application form (until December 31, 2023).

As a member of an advisory committee, you can also meet other dedicated citizens and actively work together for the development of our municipality.

The committees meet approximately 4 to 6 times a year in the evening and submit opinions to the municipal council. Each committee has a president, a secretary, as well as representatives of the various parties, who are nominated by the municipal council.

Luxembourgish is generally the language used in the committees. 

To become a member, you must live in the municipality, be 18 years old (16 years old for the Commission de la jeunesse) and no matter what nationality.

After having submitted their candidacy, the members are voted by the municipal council for 6 years. A small allowance is also paid for the participation in a committee. 

The Advisory Committee for Intercultural Living Together

This committee is open to any person, who lives OR works on the territory of the municipality. Its goal is to bring together all the interests of these people and give them the opportunity to identify their needs and propose ideas to improve our living together. 10 places are available within this committee.