Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen

Arts et Culture

Mars 03

Kiermes

Armoirie

Date :

03. 03. 2019

kleng Kiermes - Schutzpatréiner H. Albinius
den 1. Sonndeg no St. Albin

2 & 3 Mäerz Hämmelsmarsch vun der Fanfare Stroossen

 

Stroossener Kiermes
Dës Kiermes ass d'Fest vun de Schutzpatréiner vun der Por Stroossen. Am Fréijoer gëtt den Hl.Albinius, am Hierscht den Hl. Laurentius gefeiert. Bei dëser Geleeënheet, spillt d'Stroossener Musek am ganzen Duerf den traditionellen Hämmelsmarsch.

 

Kirmes in Strassen
Kirmes, das Kirchweihfest der beiden Schutzheiligen der Pfarrei Strassen, dem H. Albinius und dem Hl. Laurentius, findet jeweils im Frühjahr und im Herbst statt. Zu diesem Zeitpunkt spielt die Fanfare Strassen den tradionellen "Hämmelsmarsch" für alle Einwohner des Ortes.

 

Kermesse à Strassen
La Kermesse, fête votive des deux protecteurs St. Albin et St. Laurentius de la paroisse Strassen, est célébrée en printemps et en automne. A ce moment, la Fanfare Strassen joue le traditionnel "Hämmelsmarsch".

 

Kermis in Strassen
Kermis, the celebration of the two protectors of Strassen's parish, St. Albin et St. Laurentius, takes place in spring and automne. The Fanfare Strassen is performing the traditionel "Hämmelsmarsch" for the inhabitants.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

„Den Hämmelsmarsch ass eng al Traditioun“, heißt es immer wieder. Der traditionelle Hämmelsmarsch steht in Relation mit der von Johann dem Blinden im Jahre 1340 gegründeten „Schuebermëss“. Der Brauch stammt von der Schützen-gesellschaft Sankt-Bastian, deren Mitglieder berechtigt waren, einen bestimmten Teil der Gelder, die von den Spielen der „Schuebermëss“ erhoben wurden, einzukassieren

 

D'Musekstéck Hämmelsmarsch
Den Text vum Michel Lentz

 

1. Stroph

'T as Kiirmesdag an eng Gei jéngt muerges an der Gaass,
'T jäitzt eng Clarnett an 't brommt eng schaddreg Baass,
An d'Hämmel gin derbei mat Bänn a Flettschen un,
Blénkeg zënne Plettlen an der Rei sin hannendrun,
Sin hannendrun;

An d'Kanner loossen hire Kaffi ston
Fir deene schéinen Hämmel nozegon
Wou d'Musek as, déi spillt sou lëschteg d'Gaassen an,
Fir bei all grouss Hären an der Stad hir Ronn ze man,
Hir Ronn ze man.

 

2. Stroph

D'Leit si gebotzt an si hun hir schéinste Kleeder un,
D'Kamäiner dämpen, d'Kächen, déi sinn drun,
d'Pan an der Fuesend, déi ass nët esou geplot,
Well et ass haut nët genoch mat engem Hämmelsbrot,
A mat Zalot.

An aus der Friemd sinn d'Lëtzebuurger do,
Op d'Kiirmes kommen si vu wäit an no,
'T as aus der Heemecht keen, a wir en iwer d'Mier,
Op de Schuebersonndeg, 't ass gewëss, dann denkt ën hier,
Dann denkt ën hier.

 

3. Stroph

Hun d'Hämmel dann d'Musikanten d'Neipuert ausgeleet,
Mam Fouermeeschter voll Gléckséilegkeet,
Da sëtzen d'Leit um Dësch mat hire Kirmesgescht,
d'Tell're klënken, jiddereen, deen deet sei meescht, sei bescht,
Sei meescht, sei bescht.

D'Gemitlechkeet, déi schenkt en d'Glieser aan,
An d'Lëschtegkeet, déi blénkt aus allen Aan,
De Quetschekoch, dee schmaacht ewéi de beschte Bond,
D'Fra vum Haus as frou, well alle Mënsch e gutt huet fond,
E gutt huet fond.

 

4. Stroph

An d'Schuebermëss, déi ass dann an hirem volle Glanz;
D'Trompett an d'Gei déi ruffe bei den Danz;
Grouss Schëlter op de Lietsche gi wëll Déieren un,
Wouvun as s'am ofsten nët en Hoor dobannen hun,
Dobannen hun.

Hei weisen si e Riis, dee Sable frësst,
An do e schwaarze Mann, deen Tubak ësst;
All Wonner vun der Welt, déi ka mer hei gesin,
Nëmmen nët e Mensch, deen iech fir näischt géif eppes gin,
Géif eppes gin.