Citoyens & Résidents

Octobre 05

Komm danz mat!

Komm danz mat web

Date :

05. 10. 2019

Adresse :

Centre Culturel Paul Barblé
entrée rue des Romains
L-8041 Strassen

Début de l'événement :

14:30

Fin de l'événement :

18:00

Am Kader vum Internationalen Dag vum 3. Alter, invitéiert de Schäfferot an Zesummenaarbecht mat der Kommissioun op den „Komm danz mat!“. All Altersgrupp ass wëllkomm, matdanzen ass erwënscht.

 

Dans le cadre de la journée internationale du 3ème âge, le collège échevinal en collaboration avec la commission respective ont le plaisir de vous inviter au
„Komm danz mat!“. Tous les groupes d‘âge sont les bienvenus et sont invités à danser avec nous.

 

Programm 

14:30 Allocution
15:00 Sëtzdanz mam Danzgrupp Résidence Riedgen
15:45 Seniorendanz mat Danz 50+
16:30 Line & Countrydance
17:15 Danzmusek


Kaffi a Kuch: Chorale Ste Cécile Strassen