Mobilité

Septembre 22

Mobilité à Strassen - présentation publique

Date :

22. 09. 2020

Adresse :

Centre Culturel Paul Barblé
entrée rue des Romains
L-8041 Strassen

Début de l'événement :

19:00

Fin de l'événement :

22:00

Presentatioun vum Rapport den nom Informatiounsowend „Mobilitéit zu Stroossen“ ausgeschafft ginn ass, mat Léisungsusätz fir d’Mobiltéit zu Stroossen ze verbesseren.

D’Veranstaltungs ass op Lëtzebuergesch. Eng zäitgläich Iwwersetzung op Franséisch an Englesch ass virgesinn.

Obligatoresch Umeldung per Mail bis den 17.09.2020

Email : circulation@strassen.lu

 

Présentation du rapport de la soirée participative qui a eu lieu en date du 5 février 2020, avec des solutions possibles pour améliorer la mobilité à Strassen.

La présentation se tiendra en luxembourgeois. Une interprétation simultanée en langues française et anglaise sera disponible.

Inscription obligatoire par e-mail ou jusqu’au 17.09.2020

Email : circulation@strassen.lu

 

Presentation of the report of the workshops held on 5 February 2020, with possible solutions to improve mobility in Strassen.

The presentation will be held in Luxembourgish. Simultaneous interpretation in French and English will be available.

Mandatory registration via e-mail until 17 September 2020 

E-mail: circulation@strassen.lu

 

Organisation: Commune de Strassen 

Commission de la circulation et de la mobilité