Environnement

Juin 12

Activités en famille dans la forêt de Strassen

Trëppeltour mam Fierschter

Date :

12. 06. 2022

Adresse :

Chalet beim Fräiheetsbam
CR 181
Strassen

Début de l'événement :

09:00

Fin de l'événement :

12:00

Familljenaktivitéiten am Stroossener Bësch

Bei dësem klengen Trëppeltour duerch de Stroossener Bësch, dee vum Naturschutzzentrum Ellergronn a Kooperatioun mat der Gemeng Stroossen organiséiert gëtt, kënne Kanner interessant Beobachtunge maachen an u spannenden Aktivitéiten deelhuelen.

Gitt bei der Umeldung wgl. d’Unzuele vu Kanner an hiren Alter un. D’Participatioun ass gratis.

***

Activités en famille dans la forêt de Strassen

Lors de cette petite promenade dans la forêt de Strassen, organisée par le Centre nature et forêt Ellergronn en coopération avec la commune de Strassen, les enfants peuvent faire des observations intéressantes et participeront à des activités passionnantes.

Veuillez indiquer svp lors de l’inscription le nombre et l'âge des enfants. La participation est gratuite.

***

Family activities in Strassen’s forest

On this short walk through Strassen’s forest, organised by the Nature and Forest Centre Ellergronn in cooperation with the municipality of Strassen, children can make interesting observations and take part in exciting activities.

Please indicate the number and age of the children when registering. The participation is free of charge.

 

Sprooch/ Langue / Language : Lëtzbuergesch, Traduction en français si nécessaire.
Guides : Serge Bisenius & Carine Molitor-Braun
 

Obligatoresch Umeldung bis / Inscription obligatoire jusqu'au/ Registration required until:
08.06.2022
 

Kontakt / Contact:

ANF Centre nature et forêt Ellergronn
Tel.: 247 56 516
E-mail: ellergronn@anf.etat.lu


Organisation : ANF, Centre nature et forêt Ellergronn & Commune de Strassen