Stroossen wibbelt fir den Télévie

Hëlleft eis hëllefen

Maacht Ären Don

h1

Centre de Promesses Télévie Strassen

 

Zesumme géint de Kriibs

De Sënn an Zweck vun der Télévie Luxembourg Asbl ass et, fir d’Recherche géint de Kriibs a speziell d’Leukemie virun ze bréngen. Dofir ass den Télévie 1989 an der Belsch lancéiert gi vum Fonds National de la Recherche Scientifique zesumme mat RTL TVI. Am Joer 2002 huet och Lëtzebuerg sech där grousser Aktioun ugeschloss an zanterhier hu Joer fir Joer dausende vu Leit ewéi Dir sech fir den Télévie engagéiert. Säit dem Joer 2002 bis 2019 inclus konnten hei zu Lëtzebuerg iwwer 23 Milliounen Euro an d’Kriibsfuerschung investéiert ginn. 

 

2020 war alles e bëssen anescht an de groussen Télévies Dag konnt net wéi gewinnt stattfannen. 

Duerch d’Engagement vun de Stroossener Veräiner, Entreprisen, Sponsoren, Schoulkanner, Léierpersonal, a Benevollen déi mat hiren Aktiounen Sue fir den Télévie gesammelt oder en Don gemaach hunn, konnt de Centre de Promesses Stroossen ee Chèque am Wäert vun 30.000€ dem Télévie iwwerreechen.

 

Dir sidd an engem Veräin oder hutt eng Entreprise a wëllt Iech fir den Télévie asetzen ?

Kontaktéiert eis 

 

Weider Informatiounen zum Télévie an deene verschiddenen Aktioune fannt Dir op eiser Facebooksäit Stroossen wibbelt fir den Télévie an op televie.lu

 

Mir zielen op Är Ënnerstëtzung !

logo-heart

Centre de Promesses Télévie Strassen

 

Ensemble contre le cancer

La vocation de l’association Télévie Luxembourg asbl est le financement de la recherche contre le cancer et la leucémie ainsi que la sensibilisation du public. Fondé en 1989 en Belgique par le Fonds National de la Recherche Scientifique en collaboration avec RTL TVI, Télévie a pu compter sur le support et l’engagement de milliers de personnes.

Depuis la première édition au Luxembourg en 2002, Télévie Luxembourg a récolté des fonds à hauteur de 23 millions d’euros pour faire avancer la recherche fondamentale dans le domaine de la cancérologie au Luxembourg.

 

L'année 2020 étant une année imprévisible et très difficile pour tout le monde, la grande journée Télévie n'a pas pu se dérouler comme prévu. 

Grâce au soutien des associations et clubs locaux, des entreprises, des sponsors, des élèves et de leurs instituteurs*trices et de tous les bénévoles qui ont organisé des activités et des événements pour collecter de l'argent, le Centre de Promesses Stroossen a pu faire un don en 2020 de 30 000€ pour le Télévie.

Vous êtes membre d’une association ou chef d’entreprise et vous voulez soutenir le Télévie ? 

Contactez-nous

 

 

Retrouvez toutes les informations concernant le Télévie sur notre page Facebook Stroossen wibbelt fir den Télévie et sur televie.lu. 

 

Nous comptons sur votre soutien !

 

logo-heart

Centre de Promesses Télévie Strassen

 

Together against cancer 

Télévie Luxembourg asbl organises a fundraising marathon every year to support cancer and leukemia research in Luxembourg. Since its establishment in in 1989 in Belgium by the National Fund for Scientific Research in collaboration with RTL TVI, Télévie was able to count on the commitment of thousands of people.

In 2002, the first edition in Luxembourg took place and since then Télévie Luxembourg has raised € 23 million to advance research in the field of oncology in Luxembourg.

 

As 2020 was an unpredictable and very challenging year for everyone, the big Télévie day couldn’t take place as planned. 

With the support of the local associations and clubs, retailers and businesses, sponsors, pupils and their teachers and all the volunteers who organized activities and events to collect money, the Centre de Promesses Stroossen was able to make a donation in 2020 of 30,000€ for Télévie.

You are member in an association or a business owner and want to support Télévie?

Contact Us 

 

 

Find all information about Télévie on our Facebook page Stroossen wibbelt fir den Télévie and on televie.lu

 

We're counting on your support !

logo-heart

Maacht en Don fir den Télévie. Faites un don pour le Télévie. Donate to support Télévie.

Kontosnummer

Télévie Centre de Promesses
BGLLLULL LU54 0030 4838 3028 0000

News Centre de Promesses Télévie Stroossen

logo-heart

Télévie 2021: Déi ganz Emissioun am Replay vum RTL

Télévie blog post

RTL Emissioun: Centre de Promesses Stroossen

Télévie web

Fotoë vum groussen Télévie-Dag zu Stroossen 2021

Agenda

Aucun événement trouvé