1455 cropped 1820 350 99 5caf414e240ee header-elections

Campagne " I can vote"

Elections communales 2023

Campagne "I can Vote" - Vidéo

Campagne "I can Vote" - Posters

 

Vous pourrez tous voter aux élections communales le 11 juin 2023 !

Dès à présent, les résident-e-s non-luxembourgeois-es peuvent voter sans restriction de durée de résidence et s’inscrire sur les listes jusqu’à 55 jours avant les élections.

Plus d'infos sur www.jepeuxvoter.lu

Inscriptions en ligne via www.guichet.lu

 

Pour participer aux élections communales, je dois remplir les 3 conditions suivantes:

- J’ai 18 ans le 11 juin 2023 (le jour des élections).- Je me rends au bureau de la population de ma commune à tout moment, mais au plus tard 55 jours avant la date des élections communales pour m’inscrire (jusqu’au lundi 17 avril 2023 à 17 heures).

- Je n’ai pas perdu le droit de vote dans mon pays d’origine et au Luxembourg. Je n’ai pas été condamné par un juge à une peine criminelle.

- Je n’ai pas été condamné par un juge à une peine correctionnelle où le juge a aussi enlevé mon droit de vote.*

* Attention: Mais je peux voter si j'ai perdu mon droit de vote dans mon pays d'origine parce que j'ai déménagé au Luxembourg. 


***

 

Dir kënnt all bei de Gemengewalen den 11. Juni 2023 matmaachen!

Vun elo un kënnen net-lëtzebuergesch AwunnerInnen ouni d’Aschränkung vun enger Openthaltsdauer wielen a sech bis zu 55 Deeg virun de Walen an d’Lëschten androen.

Méi op www.echkawielen.lu

Online-Aschreiwung iwwer www.guichet.lu

 

Ech wëll mech an d’Wielerlëschten androe loossen. Fir mech kënnen anzedroen, muss ech just e puer Konditiounen erfëllen.

- Ech hunn 18 Joer den 11. Juni 2023 (den Dag vun de Walen).

- Ech kann zu all Moment (mee spéitstens 55 Deeg virum Dag vun de Gemengewalen) an de Biergerzenter vu menger Gemeng goen, fir mech androen ze loossen (bis Méindes de 17. Abrëll 2023 um 17 Auer).

- Ech hu weeder d’Walrecht a mengem Heemechtsland nach zu Lëtzebuerg verluer. Ech gouf net wéinst engem Verbrieche verurteelt.

- Ech gouf net wéinst enger Strofdot verurteelt, wéinst där de Riichter mir och d’Walrecht* entzunn huet.

* Wichteg: Ech kann awer wiele goen, wann ech mäi Walrecht a mengem Heemechtsland oferkannt krut, well ech op Lëtzebuerg geplënnert sinn.


***

 

You will all be able to vote in the local elections on 11 June 2023!

From now on, non-Luxembourg residents can vote without any residence restriction and register on the electoral rolls until 55 days before the elections.

More on www.icanvote.lu

Online registration via www.guichet.lu

 

In order to participate in the municipal elections, I have to meet the following 3 requirements:

- I am 18 years old on 11 June 2023 (the day of the elections).

- I can go to the population office of my municipality at any time in order to register, but at the latest 55 days before the day of the municipal elections (until Monday 17 April 2023 at 5 pm).

- I have not lost the right to vote in my country of origin or in Luxembourg.* 

- I have not been sentenced by a judge to a criminal penalty.

* Caution: I will, however, be able to vote if I have lost my right to vote in my country of origin because I have moved to Luxembourg.

 

***

 

Sie alle können bei den Gemeindewahlen am 11. Juni 2023 Ihre Stimme abgeben!

Ab sofort können nicht-luxemburgische EinwohnerInnen ohne Einschränkung der Aufenthaltsdauer wählen und sich bis zu 55 Tage vor den Wahlen in die Listen eintragen.

Mehr auf www.ichkannwaehlen.lu

Online-Einschreibung über www.guichet.lu

 

Um mich in die Wählerlisten eintragen zu lassen, muss ich folgende Bedingungen erfüllen:

- Ich bin am 11. Juni 2023 (dem Wahltag) 18 Jahre alt.

- Ich kann mich zu jedem Zeitpunkt im Bürgeramt meiner Gemeinde einschreiben, allerdings spätestens 55 Tage vor den nächsten Kommunalwahlen (bis Montag, den 17. April 2023 um 17 Uhr).

- Ich habe das Wahlrecht in meinem Herkunftsland und in Luxemburg nicht verloren. Ich bin nicht von einem Richter zu einer Kriminalstrafe verurteilt worden.

- Ich bin nicht von einem Richter zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, bei der der Richter mir auch das Wahlrecht entzogen hat *.

*Achtung: Ich kann jedoch immer noch wählen, wenn ich mein Wahlrecht in meinem Heimatland verloren habe, weil ich nach Luxemburg gezogen bin.