Publié le 28 juillet 2023

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 27 juillet 2023

Conseil communal

LU

Gemengerotssëtzung vum 27. Juli 2023

Virun der Gemengerotssëtzung ass d‘ Madamm Martine DIESCHBURG-NICKELS als Conseillère vereedegt ginn.

 

Am Gemengerot gouf decidéiert, fir d’Joer 2022/2023 Subside vun 145.000 € un déi 24 Veräiner ze verdeelen. Déi sinn alleguer immens aktiv an droen zur Fërderung vun ausserschouleschen Aktivitéite fir Kanner a Jugendlëcher bäi, zur Ënnerstëtzung vun Talenter souwéi zum gudde Zesummeliewen an der Gemeng.

Fir hir Participatioun un der Coupe d’Europe 2023/20244 gouf dem Volleyball Club Stroossen en ausseruerdentleche Subsid accordéiert.

 

De Gemengerot huet d’Propose vum Gesondheetsministär ugeholl a wäert am Kader vun der Schafung vun enger zweeter Apdikt e positiven Avis erausginn.

 

FR

Séance du conseil communal du 27 juillet 2023

La séance du conseil communal a été précédée par l’assermentation de Madame Martine DIESCHBURG-NICKELS en tant que conseillère communale.

 

Lors du conseil communal il a été décidé d’attribuer des subsides ordinaires pour l’année 2022/2023 à hauteur de 145.000 € aux 24 associations locales. Celles-ci sont toutes extrêmement actives et contribuent à la promotion des activités parascolaires chez les enfants et les jeunes, au soutien des talents ainsi qu’au bon vivre-ensemble dans la commune. Un subside extraordinaire a été accordé au Volleyball Club Stroossen pour leur participation à la Coupe d’Europe 2023/2024.

 

Le conseil communal a accepté la proposition du Ministère de la Santé et formulera un avis favorable dans le cadre de la création d’une deuxième pharmacie.

 

EN

Meeting of the municipal council on July 27, 2023

The municipal council meeting was preceded by swearing in of Mrs. Martine DIESCHBURG-NICKELS as municipal councillor.

 

At the municipal council, it was decided to allocate ordinary subsidies for the year 2022/2023 in the amount of 145,000 € to the 24 local associations. These are all extremely active and contribute to the promotion of extracurricular activities among children and young people, to the support of talents as well as to good living together in the municipality.

An extraordinary subsidy has been granted to the Volleyball Club Stroossen for their participation in the 2023/2024 European Cup.

 

The municipal council has accepted the proposal of the Ministry of Health and will issue a favorable opinion as part of the creation of a second pharmacy.