A la une, les actualités de la commune

deneigement

04.12.2023 | Général

Schnéischëppen / Déneigement / Snow-Clearing

Dir sidd responsabel fir Ären Trottoir dat ganzt Joer propper ze halen, andeems Dir e reegelméisseg kiert. Am Wanter heescht dat, dass Dir Schnéi schëppen, Äis ewechmaachen a Salz streeë musst.15 Wann Dir dëser Flicht net nokommt an e Foussgänger sech virun Ärem Haus blesséiert, kann dësen Iech juristesch fir seng Verletzung responsabel maachen. Streesalz kritt Dir am Supermarché, am Baumaart oder op der Tankstell ze kafen. Amplaz vum Streesalz kënnt Dir och op ëmweltfrëndlech Alternativen zeréckgräifen. * * * * * * * Vous devez garder votre trottoir propre durant toute l’année en le balayant régulièrement. En hiver, vous devez déblayer la neige sur votre trottoir, vous débarrasser du verglas et verser du sel.15 Au cas où un piéton se blesse devant  votre maison par manquement de cette obligation, vous pouvez être rendu comme légalement responsable. Vous pouvez acheter du sel de déneigement dans les supermarchés, les grandes surfaces de bricolage ou dans les stations-service. Au lieu d’utiliser du sel de déneigement, vous pouvez aussi opter pour des solutions respectueuses de l’environnement. * * * * * * * You are responsible for keeping the pavement outside your house clean all year long, by sweeping regularly. This means that during the winter season, you must salt the pavement and, if applicable, shovel the snow off the pavement.15 In the event of you not fulfilling this obligation, and this leading to a pedestrian getting hurt in front of your house, they can take legal action against you. Road salt is available in supermarkets, DIY warehouses and petrol stations. You are welcome to swap road salt for more ecofriendly alternatives.

Lire la suite

Header Appel à candiatures pour les commissions consultatives

27.11.2023 | Avis

Appel à candidatures pour les commissions consultatives

Opruff fir Är Kandidatur fir eis berodend Kommissiounen D‘Zil fir déi nächst Joren ass, eis Gemeng zesummen mat Iech, léif Stroossener Bierger, no vir ze bréngen. Dofir wëlle mir eng aktiv Biergerbedeelegung encouragéieren andeems Dir Iech mellt fir Member vun enger Berodungskommissioun ze ginn. 3 Plaze sinn an all Kommissioun ze besetzen. Fir d’Kommissioun vum interkulturellen Zesummeliewe sinn 10 Plazen ze besetzen. Dës Kommissiounen solle mathëllefen an hire jeeweilegen Themegebitter Iddien ze entwéckelen a Projeten auszeschaffen. D’Kommissiounen hunn eng berodend Funktioun fir de Schäffen- a Gemengerot. Wann Dir wëllt matmaachen, kënnt Dir iwwer Är Kompetenzen, Interessen oder Fachberäicher nodenken, d’Kommissiounen eraussichen déi bei Iech passen, a schliisslech Är Demande ofginn andeems Dir de Formulaire ausfëllt (bis den 31.12.2023). Als Member vun enger Berodungskommissioun hutt Dir och d'Méiglechkeet, aner engagéiert Bierger kennenzeléieren an zesummen ze schaffen an aktiv zur Entwécklung vun eiser Gemeng bäizedroen. Dës Kommissioune kommen ongeféier 4 bis 6 Mol owes zesummen a sollen dem Gemengerot Avisen ënnerbreeden. All Kommissioun huet e President an e Sekretär, souwéi Vertrieder vun de verschiddene Parteien, déi vum Gemengerot nominéiert ginn. Fir Member ze ginn, musst Dir an der Gemeng wunnen, 18 Joer al sinn (fir d’Commission de la Jeunesse 16 Joer al sinn) a Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger sinn. D’Membere ginn, nodeems si hir Kandidatur agereecht hunn, vum Gemengerot fir 6 Joer gestëmmt. Fir d’Presenz an enger Kommissioun gëtt och eng kleng Indemnitéit ausbezuelt. D’Kommissioun vum Zesummeliewen Dës Kommissioun ass op fir all Persoun, Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger, déi an der Gemeng wunnt ODER schafft . Hai geet drëm fir all d‘Intressie vun de Lait déi zu Stroossen wunnen oder schaffen zesummenzebréngen. Jiddereen ob Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger an déi vill Lait déi hai schaffen hu Bedierfnisser an Iddie wat een alles ka verbesseren an eisem Zesummenliewen. Fir 10 Plazen kënne Kandidaturen eragereecht ginn. Mir freen eis op dë multikulturellen Austausch an dëser Kommissioun. ___________ Appel à candidatures pour les commissions consultatives Notre objectif pour les années à venir et de faire avancer notre commune ensemble avec vous, chers citoyens de Strassen. Ainsi, nous souhaitons encourager la participation citoyenne active en vous invitant à faire partie d’une commission consultative.  3 places sont à pourvoir dans chaque commission. 10 places sont à pourvoir dans la Commission du Vivre-Ensemble. Ces commissions ont pour mission de développer des idées et élaborer des projets dans leurs domaines respectifs. Elles ont une fonction consultative auprès du collège échevinal et du conseil communal Si vous souhaitez vous impliquer, vous pourrez réfléchir à vos compétences, à vos intérêts ou à vos domaines d’expertise, identifier les commissions qui pourraient vous correspondre et finalement remettre votre candidature en remplissant le formulaire (jusqu'au 31.12.2023). En participant à une commission consultative, vous aurez aussi l’occasion de rencontrer et de travailler en collaboration avec d’autres citoyens engagés et de contribuer de manière significative au développement de notre commune. Les commissions se réunissent environs 4 à 6 fois par an en soirée et doivent rendre des avis au conseil communal. Chaque commission dispose d’un président et d’un secrétaire ainsi que de représentants des différents partis élus par le conseil communal. Le luxembourgeois est en général la langue utilisée dans les commissions. Pour devenir membre, vous devez résider dans la commune, avoir 18 ans (16 ans pour la Commission de la jeunesse) et peu importe la nationalité. Les membres, après avoir déposé leur candidature, sont votés par le conseil communal pour 6 ans. Une petite indemnité est également versée pour la participation à une commission. La Commission du Vivre-Ensemble Cette commission est ouverte à l’ensemble des personnes, résidant OU travaillant sur le territoire de la Commune de Strassen. La commission vise à rassembler les intérêts de ceux-ci en leur donnant la possibilité d’identifier les besoins et de proposer des idées pour améliorer le vivre-ensemble. 10 places sont à pourvoir dans cette commission. ___________ Call for applications for advisory committees Our goal for the coming years is to work together with you, dear citizens of Strassen, to develop our municipality. Therefore, we wish to encourage active citizen participation by inviting you to apply to become a member of an advisory committee. 3 places are to be  filled in each committee. 10 places are available within the Intercultural Living Together committee. These committees should help to develop ideas and draft projects in their respective subject areas. The committees have an advisory function for the college of alderwomen and the municipal council. If you think of participating, you should choose the committees that best suit your skills, interests and areas of expertise and fill in the application form (until December 31, 2023). As a member of an advisory committee, you can also meet other dedicated citizens and actively work together for the development of our municipality. The committees meet approximately 4 to 6 times a year in the evening and submit opinions to the municipal council. Each committee has a president, a secretary, as well as representatives of the various parties, who are nominated by the municipal council. Luxembourgish is generally the language used in the committees.  To become a member, you must live in the municipality, be 18 years old (16 years old for the Commission de la jeunesse) and no matter what nationality. After having submitted their candidacy, the members are voted by the municipal council for 6 years. A small allowance is also paid for the participation in a committee.  The Advisory Committee for Intercultural Living Together This committee is open to any person, who lives OR works on the territory of the municipality. Its goal is to bring together all the interests of these people and give them the opportunity to identify their needs and propose ideas to improve our living together. 10 places are available within this committee.

Lire la suite

orange the world logo 2017 horizontal print 300dpi en

25.11.2023 | Général

Orange Week 2023

D’Gemeng Stroossen mécht bei der Orange Week mat, eng Campagne déi vum Conseil National des Femmes du Luxembourg a vun der Lëtzebuergescher Sektioun vum Zonta International organiséiert gëtt. D’Zil vun der Campagne ass et de grousse Public fir d’Theema Gewalt géint Fraen a Meedercher ze sensibiliséieren an der geschlechtsspezifescher Gewalt en Enn ze setzen. Vum 25. November bis den 10. Dezember gëtt d’Gemeng zu Stroossen orange beliicht. De Kalenner mat allen Aktiounen déi am Kader vun der „Orange Week 2023“ organiséiert ginn, kënnt Dir op der Facebook Säit @letzsayno noliesen.   La commune de Strassen participe à la campagne organisée par le Conseil National des Femmes du Luxembourg et la section luxembourgeoise du Zonta International. Le but de la campagne est de sensibiliser le grand public par rapport à la violence envers les femmes et les filles et de mettre fin à la violence sexiste. Une illumination orange de la mairie de Strassen sera mise en place du 25 novembre au 10 décembre. Pour connaître l’ensemble des actions organisées à l’occasion de l’«Orange Week 2023», vous pouvez consulter la page Facebook : @letzsayno.   The municipality of Strassen is participating in the "Orange Week", a campaign organised by the Conseil National des Femmes du Luxembourg and the Luxembourg section of Zonta International. The aim of the campaign is to raise awareness among the general public about violence against women and girls and to end gender-based violence. An orange illumination of the town hall of Strassen will be put in place from 25 November to 10 December. To find out about all the actions organised for "Orange Week 2023", you can consult the Facebook page: @letzsayno.

Lire la suite

Passeport

22.11.2023 | Avis

Conseils aux voyageurs luxembourgeois

Conseils aux voyageurs luxembourgeois Lorsque vous programmez des vacances à l’étranger, il est important de vous renseigner à temps sur les documents de voyage requis (carte d’identité, passeport, visa) et la validité de ces documents de voyage. Par exemple, les citoyens luxembourgeois ne peuvent pas voyager avec une simple carte d'identité en Egypte. L’enfant mineur qui voyage avec ses parents doit être détenteur d’une carte d’identité ou d’un passeport à son nom. Pour des voyages en dehors de l’Europe il est fortement conseillé de faire établir un passeport au nom de l’enfant. Si l’enfant mineur voyage sans ses parents il doit être en possession d’une autorisation parentale à cet effet dûment légalisée par l’administration communale du lieu de sa résidence. Si vous avez besoin d’un visa, renseignez-vous à temps auprès de l’ambassade ou du consulat du pays de votre destination sur les formalités à remplir pour l’obtention du visa. La plupart de ces consulats ou ambassades sont établis à Bruxelles. En savoir plus : gestion des pièces d'identité (carte d'identité et passeport biométrique) Quel document de voyage pour quel pays?   Attention: La détention d’une carte d’identité est obligatoire pour toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de 15 ans ! Les conditions d’entrée varient de pays en pays et sont également déterminées par la nationalité du voyageur. Ainsi, p.ex. pour un couple belgo-luxembourgeois, le conjoint belge devra demander un visa pour voyager en Turquie (procédure électronique) alors que le conjoint luxembourgeois n’a pas besoin de visa pour la Turquie en raison d’un accord bilatéral conclu entre les deux pays. Un autre point à vérifier est quelle est la durée de validité du passeport que le pays de destination exige et qui va souvent au-delà du retour au Luxembourg.Ceci souligne l’importance de bien s’informer auprès de son agence de voyages ou des ambassades des pays de destination sur les conditions de voyage et d’entrée actuelles et ce bien avant le début du voyage.

Lire la suite

Conseil communal

20.11.2023 | Conseil communal

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 16 novembre 2023

Le conseil communal a accepté le budget 2024 de l'Office Social Strassen. L’office social aide les personnes qui se trouvent en situation de précarité ou qui ont des questions par rapport aux administrations. L'aide aux nécessiteux s'élève à environ 470 000 € pour l'année 2024, dont 50 % seront pris en charge par le ministère de la Famille et 50 % par la Commune de Strassen. Dans le cadre du Pacte Climat 2.0, les objectifs jusqu’en 2030 fixés par le conseil communal sont: Réduire la consommation d'eau au quotidien sur le territoire communal,Améliorer l'efficacité des bâtiments municipaux en termes de consommation d'énergie,Réduire la consommation électrique des bâtiments municipaux,Investir dans les énergies renouvelables, et notamment dans le photovoltaïque,Augmenter le nombre de voitures électriques dans le parc véhiculaire de la commune,Suivre l'évolution annuelle des résultats du pacte climatique,Promouvoir la Klima-Agence auprès des personnes privées à Strassen.  La première « Tiny House » (micromaison) qui se trouve dans la rue Henri Dunant est prête à être habitée. Le conseil communal a fixé les conditions de location suivantes : Les personnes qui vivent dans la commune de Strassen depuis plus de 10 ans sont prioritaires (dans le cas de deux habitants, l'un d'eux doit remplir la priorité),Un maximum de 2 personnes sont autorisées à vivre dans la « Tiny House »,Le contrat est limité à 5 ans maximum,Le salaire annuel brut des habitants doit être inférieur à 100 000 € (dans le cas de 2 résidents, cela s'applique au salaire annuel brut cumulé),Le loyer mensuel est fixé à 800 € hors charges,La « Tiny House » doit être la résidence principale des habitants,Dans le cas où plusieurs candidats remplissent les mêmes conditions, un tirage au sort sera organisé. Le formulaire de candidature sera bientôt disponible sur le site Internet de la commune. ______ LU Wichteg Decisioune vun der Gemengerotssëtzung vum 16. November 2023 De Gemengerot huet de Budget 2024 vum Office Social Strassen ugeholl. Den Office Social, ass do fir Leit déi an enger prekärer Situatioun sinn ze hëllefen oder Froen hunn am Ëmgang mat de Verwaltungen. D’“Aides aux nécessiteux“ beleeft sech op ronn 470.000 € fir d'Joer 2024, wouvunner 50% vum Ministère de la famille a 50 % vun der Gemeng Stroossen iwwerholl ginn. Am Kader vum Klimapakt 2.0 goufen och d’Ziler bis 2030 festgehalen : de Waasserverbrauch am Alldag um Gemengenterritoire ze reduzéieren,d‘Effikassitéit vun de Gemengegebaier par Rapport zum Energieverbrauch ze verbesseren,den elektresche Verbrauch vun de Gemengegebaier ze reduzéieren,an erneierbar Energien z’investéieren, a besonnesch an der Photovoltaik,d‘Unzuel vun den Elektroautoen am Gemenge-Fuerpark ze vergréisseren,d’järlech Evolutioun vun de Resultater vum Klimapakt z’iwwerwaachen,d‘Unzuel u Berodunge vun der Klima-Agence fir privat Leit zu Stroossen z‘erhéijen. Dat éischt Tiny House wat d’Gemeng fräi gëtt fir bewunnt ze ginn, ass an der rue Henri Dunant. De Gemengerot huet folgend Konditioune fir d‘Locatioun vum Tiny House festgeluecht : Prioritéit fir déi Léit déi méi wéi 10 Joer zu Stroossen liewen (bei zwee Bewunner muss een dovunner des Prioritéit erfëllen),Maximal 2 Persounen dierfen am Tiny House wunnen,De Kontrakt vum Tiny House ass begrenzt op maximal 5 Joer,D’Bruttojoresgehalt muss ënner 100.000€ leien (am Fall vun 2 Bewunner gelt dëst fir dat kumuléiert Bruttojoresgehalt),De Loyer pro Mount ass op 800€ festgesat plus Chargen,D’Bewunner mussen och hiren éischte Wunnsëtz an dësem Tiny House hunn,Am Fall wou méi Kandidaten déi selwecht Konditiounen erfëllen, gëtt geloust. De Formulaire fir Iech ze mellen wäert deemnächst um Site vun der Gemeng ze fanne sinn. __________ EN Important decisions from the municipal council meeting of November 16, 2023 The municipal council accepted the 2024 budget of the Office Social Strassen. The social welfare office helps people who find themselves in precarious situations or who have questions about the administration. Aid to those in need amounts to approximately €470,000 for the year 2024, of which 50% will be covered by the Ministère de la famille and 50% by the Municipality of Strassen. As part of the "Pacte Climat" 2.0, the objectives until 2030 set by the municipal council are: Reduce daily water consumption in the municipal territory,Improve the efficiency of municipal buildings in terms of energy consumption,Reduce the electricity consumption of municipal buildings,Invest in renewable energies, and particularly in photovoltaics,Increase the number of electric cars in the municipality's vehicle fleet,Monitor the annual evolution of the results of the climate pact,Promote the Klima-Agence to individuals in Strassen. The first “Tiny House” located on rue Henri Dunant is ready to be inhabited. The municipal council has set the following rental conditions: People who have lived in the municipality of Strassen for more than 10 years have priority (in the case of two residents, one of them must fulfill the priority),A maximum of 2 people is allowed to live in the “Tiny House”,The contract is limited to a maximum of 5 years,The gross annual salary of residents must be less than €100,000 (in the case of 2 residents, this applies to the cumulative gross annual salary),The monthly rent is set at €800 excluding charges,The “Tiny House” must be the main residence of the inhabitants,If several candidates meet the same conditions, a draw will be organised. The application form will soon be available on the municipality's website.

Lire la suite

Conseil communal

27.10.2023 | Conseil communal

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 26 octobre 2023

LU Gemengerotssëtzung vum 26. Oktober 2023 De Gemengerot huet d’Nominatioun vun de Membere vun de verschiddene politesche Parteien an de fofzéng consultative Kommissiounen ugeholl. D’Bierger ginn opgefuerdert, zur Entwécklung vun der Gemeng bäizedroen. Dofir kann all Bierger, ob politesch engagéiert oder net, seng Kandidatur stellen fir Member ze ginn an enger vun de consultative Kommissiounen. D’Konditioune wéi och den Umeldungsformulaire si Mëtt November verfügbar a ginn da publizéiert. Et gouf och decidéiert en Avis ze formuléieren am Kader vun der Ausweisung vun der Quelleschutzzone ronderëm d’Quell “Tennebierg” mam Zil d’Qualitéit vum Waasser ze verbesseren, sou datt et nees als Drénkwaasser ka benotzt ginn. Den Duerchschnëttsfloss vun der Quell gëtt op ronn 400 m³/Dag geschat wëssend datt e Maximum vu 700 m³/Dag am Joer 2000 gemooss gouf. FR Séance du conseil communal du 26 octobre 2023 Le conseil communal a adopté la nomination des membres des divers partis politiques au sein des quinze commissions consultatives locales. Les citoyens sont invités à contribuer au développement de la commune en postulant pour un poste dans une des commissions consultatives qu’ils soient politiquement engagés ou non. Les modalités ainsi que le formulaire de candidature seront disponibles et publiés mi-novembre. Il a également été décidé de formuler un avis dans le cadre de la création de la zone de protection autour de la source « Tennebierg » dans le but de restaurer la qualité de l’eau de captage pour que celle-ci puisse être à nouveau utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine. Le débit moyen de la source est estimé à environ 400 m³/jour en sachant qu’un maximum de 700 m³/jour a déjà été mesuré en 2000. EN Meeting of the municipal council on October 26, 2023 The Municipal council adopted the appointment of members of the various political parties within the fifteen local consultative commissions. Citizens, whether politically engaged or not, will be asked to contribute to the development of the municipality by applying for a position in one of the consultative commissions. The terms and conditions as well as the application form will be available and published mid-November. It was also decided to formulate a formal notice in the context of the creation of a protection zone around the “Tennebierg” source with the aim of restoring the quality of the catchment water so that it can be used again to produce water intended for human consumption. The average flow of the source is estimated at around 400 m³/day, knowing that a maximum flow of 700 m³/day was already measured in 2000.

Lire la suite

Conseil communal

13.10.2023 | Conseil communal

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 12 octobre 2023

LU Gemengerotssëtzung vum 12 Oktober 2023 De Gemengerot huet de "Plan de gestion forestier" fir 2024 ugeholl. De Stroossener Bësch huet eng Fläch vu 414 ha. De geschätzte Budget fir de Bësch an engem gudden Zoustand ze halen ass 299.000 Euro. Déi Haaptkäschte leien un der nohalteger Bëschverwaltung, Sensibiliséierung, Naturschutz a Logistik a Personal. Et gouf och den Devis vu 560.000 Euro fir d’Sanéierung vun der „Brameschbierg“ Quell decidéiert. D’Drénkwaasser, dat aus dëser Quell kënnt si ca 220 m³ wat 12 % vum Waasser wat zu Stroossen verdeelt gëtt ausmécht. De PAP vum „Hotel Kandel“ gouf och an der Gemengerotssëtzung guttgeheescht. Et geet em de Bau vun engem Hotel vis-à-vis vum Centre Equestre Kandel op enger Parzelle wat dem PAG deen a Kraaft ass entsprécht. Den „Hotel Kandel“ wäert fënnef Stäck hunn. FR Séance du conseil communal du 12 octobre 2023 Le conseil communal a adopté le plan de gestion forestier pour 2024. La forêt communale de Strassen a une superficie de 414 ha. Le budget estimé pour maintenir la forêt en bon état est de 299 000 euros. Les principales dépenses sont dues essentiellement à la gestion durable de la forêt, la sensibilisation, la protection de la nature et la logistique et le personnel. Il a été approuvé le devis estimatif de 560 000 euros dans le cadre de l’assainissement de la source « Brameschbierg ». L’eau potable qui provient de cette source est d’environ 220 m³, soit 12% de l’eau distribuée à Strassen. Le PAP « Hotel Kandel » a également été approuvé. Il prévoit la construction d’un hôtel en face du Centre Equestre Kandel sur une parcelle conforme au PAG en vigueur. L’ « Hotel Kandel » comportera cinq étages. EN Meeting of the municipal council on October 12, 2023 The municipal council meeting approved the forest management plan for 2024. The forest in Strassen has an area of 414 ha. The estimated budget for keeping the forest in good condition is 299,000 euros. The main costs lie in sustainable forest management, awareness raising, nature conservation and logistics and personnel. The estimate of 560,000 euros for the sanitation of the “Brameschbierg” source was also decided. The drinking water that comes from this source is about 220 m³, which is 12% of the water that is distributed in Strassen. The “PAP Hotel Kandel” was also approved at the municipal council meeting. It is about the construction of a hotel opposite the "Centre Equestre Kandel” on a plot of land which conforms to the “PAG” that is in force. The “Hotel Kandel” will have five floors.

Lire la suite

Conseil communal

28.09.2023 | Conseil communal

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 28 septembre 2023

LU Gemengerotssëtzung vum 28. September 2023 D’Koalitiounsofkommes fir d’Mandatsperiod 2023-2029 gouf dem Gemengerot virgestallt wéi och d’Verdeelung vun de Ressorte vum Schäfferot. Dat ganzt Dokument vun der Schäfferotserklärung op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch fannt Dir um Internetsite strassen.lu. De Gemengerot huet de Kaf vu 4 Appartementer « à coût modéré » ugeholl. Deemnächst gëtt decidéiert, ob dës Wunnenge verkaaft oder verlount ginn, fir sou zum Schafe vu bezuelbarem Wunnraum bäizedroen. FR Séance du conseil communal du 28 septembre 2023 L’accord de coalition pour la période de mandat 2023-2029 a été présenté au conseil communal ainsi que la répartition des ressorts au sein du collège échevinal. L’intégralité du document de la déclaration échevinale dans les langues luxembourgeoise, française et anglaise est disponible sur le site internet strassen.lu. Le conseil communal a approuvé l’achat de 4 appartements à coût modéré. Le conseil communal décidera ultérieurement si ces logements seront cédés ou loués afin de contribuer à la création de logements abordables. EN Meeting of the municipal council on September 28, 2023 The coalition agreement for the mandate period 2023-2029 was presented to the municipal council as well as the remits of the members of the new college of aldermen. The entire document of the college of aldermen’s mission statement in Luxembourgish, French and English can be found on the website strassen.lu. The municipal council accepted the purchase of 4 apartments "à coût modéré". Later, the municipal council will decide whether these apartments will be sold or rented, in order to contribute to the creation of affordable housing.

Lire la suite

2023-07-28-static-post-moustique-tigre-lu-fr

14.08.2023 | Général

Moustique tigre - Conseils et infos

Qu'est-ce que le moustique tigre exactement ? Aedes albopictus est un moustique invasif. Il a 5 bandes blanches caractéristiques sur les pattes arrières, et un corps pointu, ce qui permet de le distinguer des moustiques Culex spp. que nous connaissons normalement au Luxembourg. Il pique pendant la journée, surtout tôt le matin et le soir, pendant le crépuscule. On le retrouve plutôt dehors, dans la végétation, car il n’aime pas le plein soleil. Pourquoi constitue-t-il un danger ? Il peut être vecteur de différentes maladies infectieuses : Dengue Chikungunya Zika Le moustique tigre ne pourra transmettre une maladie que s’il a préalablement piqué une personne infectée. Ces maladies actuellement encore absentes dans nos régions peuvent être graves et parfois mortelles. Pourquoi s’inquiète-t-on de la présence du moustique tigre quand la maladie n’est pas là ? Actuellement, au Luxembourg, ces maladies ne circulent pas, mais leur moustique vecteur a commencé à s’implanter. Si des personnes contaminées par la Dengue, Zika ou Chikungunya à l’étranger, rentrent malades et se font piquer par un moustique tigre, celui-ci pourrait transmettre le virus ensuite. Dans le sud de la France où le moustique s’est implanté, il transmet chaque année des virus. En 2022, plusieurs dizaines de cas de dengue ont été déclarés dans le sud de la France. Les foyers ont été contrôlés. Quelles sont les mesures préventives pour éviter l’installation du moustique tigre? Enlever les sites de ponte potentiels qui contiennent de l’eau stagnante. Enlever ou vider les pots de fleurs, jouets, seaux, vieux pneus etc. où de l’eau stagne Mettre un filet ou un couvercle sur les réservoirs d’eau de pluie Quelles sont les mesures préventives pour éviter les piqures? Porter des vêtements amples et couvrants. Plus d'infos sur : santé.lu

Lire la suite

annonce site

08.08.2023 | Général

Nouvelle version de la City App Stroossen

Qu’est-ce qui a changé en plus du look? L’application est plus ergonomique. Les éléments du menu comme les favoris, les notifications et le profil se trouvent désormais en bas. Vous pouvez créer un profil et enregistrer vos rubriques préférées comme favoris. Sur la page principale de l’application se trouvent toujours les actualités, le calendrier des manifestations et quelques points principaux du menu comme la fonction Report-it pour signaler un problème. Toutes les rubriques se trouvent dans le menu. Dans la rubrique Contacts vous trouverez des informations importantes de la commune ainsi que les coordonnées et les heures d’ouverture de l’administration communale. Parmi les nouveautés figure aussi une fonctionnalité de chat dans la fonction Report-it. L’administration communale peut vous envoyer un message privé auquel vous pouvez également répondre dans l’application. Dans le calendrier des manifestations, vous pourrez exporter des événements directement dans votre calendrier et obtenir un itinéraire pour vous y rendre. Les actualités peuvent désormais être partagées. Pour ce qui est de la mobilité, l’application contient des informations sur les stations vel’oH ! les lignes de bus et les arrêts. Dans la rubrique Déchets, vous pouvez indiquer votre adresse et afficher ainsi votre calendrier personnel des déchets. Dans votre profil, vous pouvez également programmer des rappels pour sortir vos poubelles à temps. Le calendrier des déchets figure aussi dans l’application en format PDF. Il comprend aussi d’autres informations intéressantes sur les déchets et le recyclage. En ce qui concerne les notifications push, vous pouvez vous abonner aux domaines qui sont importants et intéressants pour vous. Vous devrez indiquer votre adresse si vous souhaitez utiliser le calendrier des déchets. En cas d’urgence, la commune de Strassen vous enverra une notification push. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’installation ou avec un paramètre, vous pouvez vous adresser directement à l’helpdesk de HOTCITY: cityapp@hotcity.lu T. +352 2711 5000

Lire la suite

Conseil communal

28.07.2023 | Conseil communal

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 27 juillet 2023

LU Gemengerotssëtzung vum 27. Juli 2023 Virun der Gemengerotssëtzung ass d‘ Madamm Martine DIESCHBURG-NICKELS als Conseillère vereedegt ginn. Am Gemengerot gouf decidéiert, fir d’Joer 2022/2023 Subside vun 145.000 € un déi 24 Veräiner ze verdeelen. Déi sinn alleguer immens aktiv an droen zur Fërderung vun ausserschouleschen Aktivitéite fir Kanner a Jugendlëcher bäi, zur Ënnerstëtzung vun Talenter souwéi zum gudde Zesummeliewen an der Gemeng. Fir hir Participatioun un der Coupe d’Europe 2023/20244 gouf dem Volleyball Club Stroossen en ausseruerdentleche Subsid accordéiert. De Gemengerot huet d’Propose vum Gesondheetsministär ugeholl a wäert am Kader vun der Schafung vun enger zweeter Apdikt e positiven Avis erausginn. FR Séance du conseil communal du 27 juillet 2023 La séance du conseil communal a été précédée par l’assermentation de Madame Martine DIESCHBURG-NICKELS en tant que conseillère communale. Lors du conseil communal il a été décidé d’attribuer des subsides ordinaires pour l’année 2022/2023 à hauteur de 145.000 € aux 24 associations locales. Celles-ci sont toutes extrêmement actives et contribuent à la promotion des activités parascolaires chez les enfants et les jeunes, au soutien des talents ainsi qu’au bon vivre-ensemble dans la commune. Un subside extraordinaire a été accordé au Volleyball Club Stroossen pour leur participation à la Coupe d’Europe 2023/2024. Le conseil communal a accepté la proposition du Ministère de la Santé et formulera un avis favorable dans le cadre de la création d’une deuxième pharmacie. EN Meeting of the municipal council on July 27, 2023 The municipal council meeting was preceded by swearing in of Mrs. Martine DIESCHBURG-NICKELS as municipal councillor. At the municipal council, it was decided to allocate ordinary subsidies for the year 2022/2023 in the amount of 145,000 € to the 24 local associations. These are all extremely active and contribute to the promotion of extracurricular activities among children and young people, to the support of talents as well as to good living together in the municipality. An extraordinary subsidy has been granted to the Volleyball Club Stroossen for their participation in the 2023/2024 European Cup. The municipal council has accepted the proposal of the Ministry of Health and will issue a favorable opinion as part of the creation of a second pharmacy.

Lire la suite

Chien

17.07.2023 | Avis

Déclarer son chien

Au Luxembourg, chaque détenteur d'un chien est tenu de le déclarer à son administration communale de résidence.   La déclaration du chien est à faire, contre récépissé, dans les quatre mois qui suivent la naissance du chien. A cet effet, le détenteur du chien doit remettre à l'administration communale:   un certificat, délivré par un vétérinaire agréé, attestant l'identification de la race ou du genre et l'identification électronique du chien ainsi que sa vaccination antirabique en cours de validité la déclaration d'un chien auprès de l'Administration communale une pièce attestant qu'un contrat d'assurance a été conclu avec une société agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg garantissant la responsabilité civile du détenteur du chien pour les dommages causés aux tiers par l'animal.     ***   In Luxembourg, all dog owners are required to declare their dogs to their local authorities.   The declaration must be made, against receipt, within four months of the dog's birth. To this end, the dog keeper must submit to the local authority   a certificate, issued by an approved veterinarian, attesting to the identification of the breed or type and the electronic identification of the dog, as well as its valid anti-rabies vaccination the declaration of a dog with the Communal Administration proof that an insurance policy has been taken out with a company approved or authorised to operate in the Grand Duchy of Luxembourg, covering the dog keeper's civil liability for damage caused to third parties by the animal.

Lire la suite

Police

11.07.2023 | Général

Prévention des cambriolages et garages communs

PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES CAVES ET GARAGES COMMUNS Depuis quelques mois, la Police constate une forte augmentation du nombre de cambriolages dans les caves et garages communs. MIEUX VAUT PRÉVENIR ! • N’ouvrez pas sans vérification la porte d’entrée principale de la résidence ; • Verrouillez toujours l’accès aux caves et garages privés ; • Ne gardez aucun objet de valeur dans les garages et caves ; • Sécurisez les vélos séparément ; • Si vous rencontrez des personnes étrangères à la résidence, n’hésitez pas à les interpeller ; • Alertez immédiatement la Police en cas d’observations suspectes. Pour plus d’informations et de conseils gratuits, renseignez-vous auprès du service de prévention de la Police. *** EINBRUCHSPRÄVENTION KELLER UND GEMEINSCHAFTSGARAGEN Seit einigen Monaten stellt die Polizei eine starke Zunahme an Einbrüchen in Kellerräumen und Gemeinschaftsgaragen fest. BEUGEN SIE VOR! • Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos die Eingangstür; • Sperren Sie den Zugang zum privaten Keller und den Garagen immer ab; • Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Keller und in den Garagen auf; • Sichern Sie Fahrräder zusätzlich ab; • Achten Sie auf hausfremde Personen und sprechen Sie diese an; • Melden Sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. Weitere Informationen und Ratschläge erhalten Sie gratis bei der Beratungsstelle der Polizei. *** BURGLARY PREVENTION CELLARS AND COMMUNAL GARAGES In the last few months, the Police has noted an increase of burglaries in cellars and communal garages. WATCH OUT! • Do not open the main entrance door of the building without checking it; • Always lock the doors of your private cellar or garage; • Make sure you do not leave any highly valuable objects in your cellar or garage; • Secure your bicycle separately; • If you notice strangers who do not live in the building, do not hesitate to ask them about their intentions; • Suspicious observations should be reported immediately to the Police. Get further information and advice for free by contacting the prevention service of the Police.

Lire la suite

Chien

03.07.2023 | Général

Eng propper Gemeng fir Mënsch an Déier

Dir musst Ären Hond bannent deem éischte Mount wou Dir Ären neie Familljemember bei Iech opgeholl hutt, op der Gemeng umellen. De Formulaire fir en Hond unzemelle fannt Dir op eiser Internetsäit. All Hondsbesëtzer ass obligéiert d’Exkrementer vu sengem (n) Hond oder Hënn opzerafen. Fir dëser Flicht nozekommen, stinn um Territoire vun der Gemeng 31 Bornë mat gratis Hondstuten. D’Tute fir d’Exkrementer opzerafen, sinn aus ëmweltfrëndleche Plastik a recycléierbar. D’Hondstaxe déi fir Äre véierbeenege Begleeder ufält, gëtt genotzt fir dës Bornen ze amenagéieren, mat Tuten opzefëllen a fir d’Poubellen un de Bornen eidel ze maachen. Weider Informatiounen zum Theema Hausdéiere an Tipps fir e gutt Zesummeliewe fannt Dir an eiser Broschür an op guichet.lu. *** Les chiens doivent être déclarés à la mairie de Strassen dans le mois qui suit leur acquisition. Le formulaire pour déclarer un chien est disponible en ligne. Chaque détenteur de chien est obligé de ramasser les excréments de son/ses chien(s). Afin de vous acquitter de cette obligation, 31 distributeurs de sacs à crotte gratuits ont été installés sur le territoire de la commune de Strassen. Les sachets de déjections canines sont fabriqués d’un plastique respectueux de l’environnement et facilement recyclable. Perçue annuellement, la taxe pour chiens est utilisée pour aménager et entretenir les distributeurs ainsi que pour vider les poubelles. Vous trouvez de plus amples informations sur les animaux domestiques et des conseils pour vivre en bon voisinage dans notre brochure et sur guichtet.lu. *** Dogs must be registered at city hall of Strassen within one month of their acquisition. The respective form is available on our website. Dog owners must remove the excrements of their dog(s). For this, 31 distributors of pet waste bags are installed on the territory of the municipality of Strassen. These bags are free of charge and made of eco-friendly and recyclable material. The annual dog tax is used to install and fill up the distributors as well as to empty the trash cans. Further information about pets and tips for a good neighbourhood are available in our brochure and on guichet.lu.

Lire la suite