Publié le 28 septembre 2023

Décisions importantes de la séance du conseil communal du 28 septembre 2023

Conseil communal

LU

Gemengerotssëtzung vum 28. September 2023

D’Koalitiounsofkommes fir d’Mandatsperiod 2023-2029 gouf dem Gemengerot virgestallt wéi och d’Verdeelung vun de Ressorte vum Schäfferot. Dat ganzt Dokument vun der Schäfferotserklärung op Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch fannt Dir um Internetsite strassen.lu.

De Gemengerot huet de Kaf vu 4 Appartementer « à coût modéré » ugeholl. Deemnächst gëtt decidéiert, ob dës Wunnenge verkaaft oder verlount ginn, fir sou zum Schafe vu bezuelbarem Wunnraum bäizedroen.

FR

Séance du conseil communal du 28 septembre 2023

L’accord de coalition pour la période de mandat 2023-2029 a été présenté au conseil communal ainsi que la répartition des ressorts au sein du collège échevinal. L’intégralité du document de la déclaration échevinale dans les langues luxembourgeoise, française et anglaise est disponible sur le site internet strassen.lu.

Le conseil communal a approuvé l’achat de 4 appartements à coût modéré. Le conseil communal décidera ultérieurement si ces logements seront cédés ou loués afin de contribuer à la création de logements abordables.

EN

Meeting of the municipal council on September 28, 2023

The coalition agreement for the mandate period 2023-2029 was presented to the municipal council as well as the remits of the members of the new college of aldermen. The entire document of the college of aldermen’s mission statement in Luxembourgish, French and English can be found on the website strassen.lu.

The municipal council accepted the purchase of 4 apartments "à coût modéré". Later, the municipal council will decide whether these apartments will be sold or rented, in order to contribute to the creation of affordable housing.