Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen

Arts et Culture

Novembre 19

De Wahlsproch ass Egalitéit - Konferenz

Renée Wagener

Date :

19. 11. 2019

Adresse :

Voir sur la carte Galerie "A Spiren"
203, route d'Arlon
L-8011 Strassen

Début de l'événement :

19:00

Fin de l'événement :

21:00

Wéi et virun 100 Joer zur Aféierung vum Fraewahlrecht koum.

 

Am Kader vun der Ausstellung " 100 ans de démocratie au féminin":

Konferenz mat der Mme Renée Wagener, Co-Commissaire vun der Ausstellung #wielewatmirsinn - 100 Joer allgemengt Wahlrecht. Als Historikerin interesséiert si sech fir d’Geschicht vun den Emanzipatiounsbeweegungen, notamment vun der Fraebeweegung.
D'Konferenz ass op Lëtzebuergesch.


Dans le cadre de l'exposition "100 ans de démocratie au féminin":
Conférence animée par Mme Renée Wagener, co-commissaire de l’exposition #wielewatmirsinn - 100 ans de suffrage universel au Luxembourg. En tant qu’historienne, elle s’intéresse en particulier à l’histoire de l’émancipation avec un focus sur le mouvement des femmes.
Traduction simultanée en français et anglais.


Within the context of the exhibition "100 ans de démocratie au féminin":
Conference held by Ms. Renée Wagener, co-commissioner of the exhibition #wielewatmirsinn - 100 ans de suffrage universel au Luxembourg. As a historian, her area of expertise includes the history of emancipation with a focus on the women's movement.
Live translation in French and English.