Arts et Culture

Avril 15 - Juin 15

Lignes ART - Projet de photographie

route d'Arlon - Bus Shelter Project 2020 (15 of 16)

Date :

15. 04. 2021 - 15. 06. 2021

Hannert dem Numm „Lignes ART“ stécht e Fotosprojet vun eiser Gemeng, wou Fotografen hir Fotoen an de Bushaisercher zu Stroossen ausstellen.
Konscht gëtt fir jiddereen zougänglech gemaach, andeems se an den Alldag integréiert gëtt, ouni dass d’Leit sech mussen an eng Galerie oder an ee Musée deplacéieren. D’Fotoen hänken an 8 Bushaisercher op der Areler Strooss a bei der Gemeng.
Déi éischt Ausstellung ass vum Fotograf Jerry Klein, dee bei sengen Opnamen d’Areler Strooss aus engem anere Bléckwénkel duerstellt. 

 

***

 

« Lignes ART » est un projet de photographique de notre commune et permet aux photographes d’exposer leurs photos dans les arrêts de bus à Strassen.
En intégrant l’art dans notre vie quotidienne, nous rendons l’art accessible à tous sans avoir à visiter une galerie ou un musée. Les photos sont exposées dans 8 arrêts de bus sur la route d’Arlon et en face de la Mairie.
Le photographe Jerry Klein sera le premier artiste à exposer ses photos montrant la route d’Arlon d’un autre point de vue.

 

***

 

“Lignes ART” is a photography project of our municipality and enables photographers to exhibit their work at the bus stations in Strassen.
By integrating art into our everyday life, it becomes available to everybody without the need to visit a gallery or museum. The pictures are showcased at 8 bus stations on the route d’Arlon and next to the town
hall.
The photographer Jerry Klein will be the first artist to exhibit his pictures showing the route d’Arlon from a different point of view.

 

Galerie de photos