Citoyens & Résidents

Publié le 02 février 2023

2023-02-28 23:00:00+00:00 18:30 21:00
2023-03-01 22:59:00+00:00

D’Gemeng stellt sech vir – MIR si fir IECH do

business-people-in-an-office-discussing.jpg s 1024x1024 w is k 20 c V11Z4Yihh4CLPeE6pSGO0qgaJ8VT2P47-no9J2RUOzs  (1)

Informations générales


01.03.2023 18:30 - 21:00


LU | De Schäfferot vun der Gemeng Stroossen invitéiert all nei Stroossener Bierger:innen häerzlech op en Informatiounsowend fir Iech
d’Gemengeservicer, -aktivitéiten a -projete virzestellen esou wéi och déi lokal Veräiner.

Programm:
• Begréissung vum Buergermeeschter, Nico Pundel.
• Foire mat Informatiounsstänn vun de Gemengeservicer an de lokale Veräiner.
• Austausch bei engem Frëndschaftspatt.

 

FR | Le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune de Strassen a le grand plaisir d’inviter tous les nouveaux
résident(e)s de Strassen à une soirée d’information pour présenter les services, activités et projets de la commune ainsi que les différentes associations locales.

Programme :
• Allocution de bienvenue du bourgmestre Nico Pundel.
• Foire avec stands des différents services communaux et des associations locales.
• Espace d’échange et de discussions autour d’un verre de l’amitié.

 

EN | The College of the Mayor and
Aldermen kindly invites all new citizens of Strassen to an information evening in order to present the municipal departments, activities, and projects as well as the various local associations.

Programme:
• Welcome speech by the Mayor Nico Pundel.
• Exhibition stands of the municipal services and the local associations.
• Informal discussions around a glass of good cheer.