Environnement

Publié le 11 mars 2024

2024-04-14 22:00:00+00:00 08:00 - 11:30 13:30 - 16:00
2024-05-02T22:00:00+00:00

Exposition "Schatzkëscht Buedem"

Wanderaustellung Expo Mairie

Informations générales


15.04.2024 - 03.05.2024

08:00 - 11:30 - 13:30 - 16:00

Administration Communale de Strassen


1, Place Grande-Duchesse Charlotte
L-8041 Strassen


Wanderausstellung „Schatzkëscht Buedem“.

Als komplexe liewege System ass de Buedem d’zentral Liewensgrondlag fir Planzen, Déieren a Mënschen. Erosioun a Verloscht vun der Biodiversitéit sinn eng Gefor fir d’Biedem an hir Fruuchtbarkeet. Wéinst dem unhalene Bevölkerungswuessdem ass Buedemschutz dohir zwéngend noutwenneg. Op enger grousser Informatiounswand an der Ausstellung ginn Theme wéi Buedementsteeung, Buedemaarten, Buedemorganismen, Buedemnotzung a Buedemschutz a liicht verständlichen Texten ugesprach. Eng Rei vu mobilen Elementer suerge fir „gräifbar“ Informatiounen, erméiglechen Experimenter an Observatiounen. E Wurmarium an eng Champignonskëscht beliewen dat Ganzt.

Exposition itinérante « Schatzkëscht Buedem »

En tant que système vivant complexe, le sol est une base vitale centrale pour les plantes, les animaux et les hommes. L'érosion et la perte de biodiversité menacent les sols et leur fertilité. Face à l'augmentation constante de la population mondiale, la protection des sols est donc impérative. L’exposition « Schatzkëscht Buedem » traite plusieurs sujets, à savoir la formation des sols, les différents types de sol, les organismes qui y vivent, l’exploitation et la protection des sols, l’architecture. Plusieurs éléments mobiles rendent l’information palpable et permettent à chacun de faire des expériences et des observations. Un terrarium à vers et une boîte à champignons rendent l’exposition vivante.

Wanderausstellung „Schatzkëscht Buedem“

Als komplexes lebendiges System ist der Boden zentrale Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere und Menschen. Erosion und Verlust der Biodiversität bedrohen die Böden und ihre Fruchtbarkeit. Angesichts der ständig wachsenden Weltbevölkerung ist Bodenschutz daher zwingend notwendig. Auf einer großen Informationswand in der Ausstellung werden Themen wie Bodenentstehung, Bodenarten, Bodenorganismen, Bodennutzung und Bodenschutz in leicht verständlichen Texten angesprochen. Mehrere mobile Elemente sorgen für „greifbare“ Informationen, ermöglichen Experimente und Beobachtungen. Ein Wurmarium und eine Pilzkiste beleben das Ganze.

 

Buedemausstellung.pdf (mnhn.lu)