Associations Locales

Cercle d'Education Physique (C.E.P.)

Fir Kanner ab 4 Joer un. 

Am November 1968 ass den Turnveräin CEP (Cercle d’éducation physique) Stroossen gegrënnt ginn.

 

Coursen:

Konschtturnen, Modern Jazz, Hip-Hop, Tae Bo, Yoga & Pilates, Body Sculpt