An der Gemengerotssëtzung vum 17. Februar 2021, gouf de Paul R. Klensch als neie LSAP-Conseiller vereedegt. 

De Paul R. Klensch huet zu Stroossen d’Primärschoul besicht a war wärend senger Jugend aktive Member vum Bouschéissveräin Guillaume Tell. No sengem Studium an der Mathematik an an der Finanzgestioun, huet hien seng Karriär als Mathésproff ugefaangen. Säit de Gemengewalen 2017 engagéiert hien sech als President a Member a verschiddene Komissiounen (Kultur, Finanzen, Loyer an Office Social).

***

Lors de la séance du conseil communal du 17 février 2021, Paul R. Klensch a été assermenté comme nouveau conseiller du parti LSAP. 

Paul R. Klensch a été scolarisé à l’école fondamentale de Strassen et était membre actif au club de tir à l'arc Guillaume Tell pendant sa jeunesse. Après ses études supérieures en mathématiques et gestion financière, il a débuté sa carrière
professionnelle en tant que professeur de mathématiques. Depuis les élections communales de 2017, il s’est engagé comme président ou membre dans différentes commissions consultatives (Culture, Finances, Loyers et Office Social). 

***

At the municipal council meeting of 17 February 2021, Paul R. Klensch was sworn in as the new councillor of the LSAP party.

Paul R. Klensch attended primary school in Strassen and was an active member of the archery club Guillaume Tell in his youth. After his university studies in mathematics and financial management, he started his professional career as a mathematics teacher. Following the municipal elections of 2017, he was named president or member in various advisory committees (culture, finance, rent and social office).