Super Senior Stroossen web

Dir sidd Senior? Dir wëllt mat Ärem Wëssen d’Jugend ënnerstëtzen? Da gitt Nohëllefstonnen! 

D’Zuel vun deene Leit, déi och am Pensiounsalter nach voller Energie sinn, iwwer eng enorm Liewenserfarung an e grousst Wësse verfügen, déi si gäre mat de méi jonke Generatiounen deele wëllen, klëmmt ëmmer weider.

 

Ënnerstëtzt d'Kanner
Gläichzäiteg ginn et vill Kanner, déi an hirem Schoulalldag mat Problemer ze kämpfen hunn: si hu Schwieregkeete beim Léieren, et fält hinne schwéier sech ze organiséieren oder si traue sech näischt zou. Net all d’Kanner hunn d’Gléck en Ëmfeld ze hunn, dat si dobäi ënnerstëtze kann, dës Problemer unzegoen. An dësem Fall kann et hëllefe fir op eng Persoun vu baussen zeréckzegräifen a mat där zesummen ze léieren. Sou kënnen z.B. och Spannunge beim Léieren evitéiert ginn.

 

Den intergenerationelle schoulesche Begleedungsservice ass:

 • Kanner, déi sech erëm eppes trauen a besser organiséiert sinn - Senioren, déi mat der Jugend verbonne sinn, an déi sech fir e gudden Zweck engagéieren.
 • Eng Ënnerstëtzung fir d’Kanner aus der Grondschoul, awer och vill Freed an Zefriddenheet fir d’Senioren!

 

MIR SICHEN
Fir eisen zukünftegen Nohëllefstonneservice Senioren ze Stroossen (ab 50 Joer), déi:

 • de Kontakt mat Kanner gären hunn
 • hiert Wëssen am Däitschen an/oder Franséischen an/oder Lëtzebuergeschen an/oder der Mathematik wëlle weiderginn
 • déi eng benevole Aktivitéit sichen
 • déi un engem innovative Projet wëllen deelhuelen, deen zum schouleschen Erfolleg vun de Kanner soll bäidroen
 • sech op eng aner Manéier wëllen engagéieren

 

MIR BIDDEN

 • eng gratis Formatioun, fir kënnen Nohëllef ze ginn
 • e Remboursement vun de Frais de route
 • eng professionell Begleedung an Ären Aktivitéiten

 

Interesséiert? Wëllt Dir nach weider Informatioune kréien? 

Da kontaktéiert eis, per Mail oder iwwer Telefon, virum 15. November 2021. Am Kader vun der Selektiounsprozedur ginn e Virstellungsgespréich an e Fäegkeetstest duerchgefouert.

 

Video Super Senior

 

KONTAKT 

De scolariséierte Begleedungsservice gëtt vun der MEC asbl ugebueden an Zesummenaarbescht matt der Gemeng Stroossen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35
info@mecasbl.lu

www.mecasbl.lu

 

*** 

 

Vous êtes senior ? Envie d’aider la jeunesse avec votre savoir ? Devenez accompagnateur scolaire !

 

Nombreux sont les personnes, qui arrivent à l’âge de la retraite avec un dynamisme, un parcours de vie, des connaissances qui peuvent être transmises aux autres générations.

 

Soutenez les enfants!

En parallèle, beaucoup d’enfants rencontrent des difficultés dans leur vie scolaire : des problèmes d’apprentissage, d’organisation,
de confiance en eux… Certains n’ont pas la chance de bénéficier d’un environnement adapté où la présence d’une personne externe
pourrait s’avérer nécessaire afin d’éviter les tensions dans la réalisation des devoirs à domicile.

 

Un service d’accompagnement scolaire

 • Des enfants qui reprennent confiance en eux, mieux organisés – Des seniors connectés à la jeunesse, engagés dans une action sociale.
 • Un soutien pour les enfants des écoles fondamentales, mais aussi une joie et satisfaction pour les seniors !

 

NOUS CHERCHONS
Pour le fonctionnement du futur service de soutien scolaire à Strassen, des seniors (à partir de 50 ans) qui :

 • aiment le contact avec les enfants
 • souhaitent transmettre leur savoir en français et/ou luxembourgeois et/ou allemand et/ou mathématiques
 • recherchent une activité de bénévolat
 • souhaitent participer à la mise en place d’un projet innovateur pour encourager la réussite scolaire
 • souhaitent s’engager d’une manière différente

 

NOUS OFFRONS

 • une formation gratuite pour accompagnateur scolaire
 • un remboursement des frais de déplacements
 • un encadrement professionnel dans vos activités

 

Intéressé? Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires?

Contactez-nous par email ou téléphone jusqu’au 15 novembre 2021. Un entretien ainsi que des tests d’aptitude seront réalisés dans le cadre de la procédure de recrutement.

 

Video Super Senior

 

Contact :

Le service d’accompagnement scolaire est un service proposé par le MEC asbl en collaboration avec la commune de Strassen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35
info@mecasbl.lu

www.mecasbl.lu

 

*** 

 

Are you a senior? Want to help young people with your knowledge? Become a school guide!

Many people reach retirement age with dynamism, a life’s journey, with knowledge that can be passed on to other generations.

 

Support children!

Many children encounter simultaneous difficulties during their school life: learning problems, organizational, and / or self-confidence issues... Some do not have the chance to benefit from a suitable environment where the presence of an external person may be necessary to avoid tensions when completing homework assignments.

 

An intergenerational school support is:

 • Children who regain their self-confidence, become better organized - Seniors connected to youth and, engaged in a social activity.
 • A support for primary school children and, also, enjoyment and satisfaction for the seniors!

 

WE’RE LOOKING FOR
To ensure the operational success of the future school support service, seniors (from 50 years old and further) who:

 • enjoy contact with children
 • wish to transmit their knowledge in French and / or Luxembourgish and / or German / or mathematics
 • who are looking for a volunteering activity
 • wishing to participate in the establishment of an innovative project
 • aiming to encourage academic success by engaging in a different way

 

WE OFFER

 • free training for school guide
 • reimbursement of travel expenses
 • a professional framework for your activities

 

Interested? You wish to obtain further details? 

Contact us by email or phone until November 15, 2021. An interview as well as aptitude tests will be carried out as part of the recruitment process.

 

Video Super Senior 

 

Contact :

The school support service is a service offered by the MEC asbl in collaboration with the municipality of Strassen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35
info@mecasbl.lu

www.mecasbl.lu