Conseil communal

LU

Gemengerotssëtzung vum 25 Januar 2023

Déi wichtegst Punkten um Ordre du jour vun der leschter Gemengerotssëtzung:

 • Als Gemeng, déi sech fir den "Naturpakt" asetzt, gouf d'Naturschutzstrategie vun der Gemeng, souwéi véier konkret ökologesch Mossnamen ugeholl
 1. Neiplantagen an urbane Beräicher vun der Gemeng.

 2. Am Kader vun engem neie PAP däerfen 10% vun de Flächen, déi un d’Gemeng iwwerdroe ginn, net oder nëmmen deelweis versiegelt ginn.

 3. Reduktioun vun der Liichtverschmotzung am Interessi vum Naturschutz.

 4. Lancéiere vun enger Kommunikatiounscampagne fir d’Bierger an d’Gemengepersonal iwwert d’Themen Natur- a Waasserschutz, souwéi nohalteg Entwécklung ze sensibiliséieren.

 • Am Kader vun der Bekämpfung vun der Energiekris gouf decidéiert, d’Basis vun der Gemengeprime op 30% vum Betrag vum „Energiebonus“ ze erhéigen.
 • Eng Subventioun vu 25.000 Euro gouf am Kader vum Klimabündnis gestëmmt, fir e Projet fir Leit aus dem ländleche Raum am Burkina Faso ze ënnerstëtzen, a fir dass si  soumadder d’Liewensmëttelsouveränitéit erreechen a léieren sech un d’Auswierkunge vum Klimawandel unzepassen. Dëse Projet gëtt geleet vun der ARFA (Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie) an ënnerstëtzt vun der ASTM (Action Solidarité Tiers Monde).
 • En Devis vun 1,5 Milliounen Euro fir den Ausbau vum Gemengenatelier gouf ugeholl. Dësen Ausbau gesäit de Bau vun engem moduläre Gebai vir, wouran eng Annexe vum Iessraum, Vestiairen a Büroen enthale sinn.
 • Et goufen 2 Konventioune mam Lëtzebuerger Roude Kräiz ënnerschriwwen. Dës betreffen d’Engagement fir d’Jugendhaus vun engem Educateur, zoustänneg fir den Opbau an d’Aarbecht am Beräich „Jugend opsichen“ a vun engem Educateur fir wärend 6 Méint d‘Stabilitéit am Jugendhaus ze garantéieren, dëst fir e längere Krankeschäin ze ersetzen.

 

***

FR

Séance du conseil communal du 25 janvier 2023

Les sujets les plus importants sur l’ordre du jour de cette séance du conseil communal étaient :              

 • En tant que commune engagée « Pacte Nature », ont été adoptées la stratégie de protection de la nature de la commune ainsi que quatre mesures écologiques concrètes :
  1. Nouvelles plantations en milieu urbain de la commune.
  2. Dans le cadre d'un nouveau PAP, 10% des surfaces cédées à la Commune ne doivent pas être scellées ou seulement partiellement scellées.
  3. Réduction de la pollution lumineuse dans l'intérêt de la protection de la faune. 
  4. Lancement d'une campagne de communication afin de sensibiliser les citoyens et le personnel communal sur les thématiques de la protection de la nature et de l'eau ainsi que celle du développement durable. 
 • Dans le cadre de la lutte contre la crise énergétique, il a été décidé d’augmenter l’allocation communale à hauteur de 30% du montant de la « prime énergie ».
 • Un subside de 25.000.- euros est alloué dans le cadre de l’Alliance pour le Climat, au projet d’aide de la population rurale au Burkina Faso à atteindre la souveraineté alimentaire et à s’adapter aux effets du changement climatique. Ce projet est piloté par l’ARFA (Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie) et soutenu par l’ASTM (Action Solidarité Tiers Monde).
 • Le devis estimatif relatif à hauteur de 1,5 millions d’euros pour l’extension de l’atelier communal a été approuvé. L’extension prévoit la construction d’un bâtiment modulable qui accueillera une annexe du réfectoire, des vestiaires et des bureaux.   
 • Il a été décidé de signer deux conventions de financement avec la Croix-rouge luxembourgeoise pour le « Service pour jeunes ». Il s’agit d’engager un encadrant éducatif pour développer et effectuer un travail de proximité avec les jeunes et un encadrant éducatif pour une durée de 6 mois afin de garantir une stabilité de personnel de la Maison des Jeunes. Les deux encadrants éducatifs seront affectés à la Maison des Jeunes de la commune de Strassen.  

 

***

EN

Meeting of the municipal council of January 25, 2023

The most important topics on the agenda of the last municipal council meeting:

 • As a committed "Pacte nature” municipality, the Council adopted the municipality's nature conservation strategy and four concrete ecological measures:
  1. New planting in the urban areas of the municipality 
  2. As part of a new Special development plan (PAP), 10% of the surfaces transferred to the Municipality must not be or only partially sealed. 
  3. Reduction of light pollution in the interests of wildlife protection. 
  4. Launching a communication campaing to raise awareness among citizens and municpal staff on the themes of nature and water protection and sustainable development. 
 •  As part of the measures to cut down energy bills, it has been decided to increase the municipal allowance to 30% of the amount of the "energy allowance”.
 • 25 000.- euros is allocated within the framework of the Climate Alliance to the project to help the rural population in Burkina Faso to achieve food sovereignty and adapt to the effects of climate change. This project is led by ARFA (Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie) and supported by ASTM (Action Solidarité Tiers Monde).
 • The estimate of 1.5 million euros for the extension of the communal workshop was approved. The extension includes the construction of a modular building that will house an annex to the refectory, changing rooms and offices.  
 • It was decided to sign two financing conventions with the Luxembourg Red Cross for the "Youth Service". The aim is to hire an educational supervisor to develop and carry out outreach work with young people and an educational supervisor for a period of 6 months in order to guarantee the stability of the staff of the Maison des Jeunes. The two educational supervisors will be assigned to the Maison des Jeunes of the municipality of Strassen.