Conseil communal

LU

Gemengerotssëtzung vum 8. Mäerz 2023

Déi wichtegst Punkten um Ordre du Jour vun der leschter Gemengerotssëtzung:

 • Decisioun am Kader vum PAP „ARLON-KIEM"

D'Zon, déi vun dësem PAP bedeckt ass, ass fir d'Entwécklung vun engem neie Quartier geduecht. De PAP besteet aus 2 Deeler („Zone mixte urbaine“ an „Zone d’Habitation 2“) a gesäit am Ganze vir:

 • 3 Résidencen (usage mixte)
 • 2 Méifamillienhaiser
 • 9 Eefamilljenhaiser.

10% vun der bebaute Brutto-Fläch, déi fir de Logement virgesinn ass, musse fir de Bau vun abordabele Wunnenge reservéiert ginn, fir Leit geduecht, déi d'Konditioune fir d'Bau- oder Acquisitiounssubventioun erfëllen.

 

 • Decisioun am Kader vum PAP „143, RUE DU KIEM“

De Beräich, dee vun dësem PAP ofgedeckt gëtt, ass fir de Bau vun 33 Eenheeten geduecht, déi aus 5 Eefamilljenhaiser an engem Gebai mat 28 Wunnengen besteet. An dësem Projet mussen och 10% vun der Brutto-Baufläch fir de Logement reservéiert gi fir de Bau vun abordabele Wunnengen.

 

 • Accord vun der Tripartite fir d’Crèche Pescher fir d’Joer 2023

Den neien Accord gouf ënnerschriwwen tëscht dem Lëtzebuerger Stat, dem Gestionnaire Caritas Jeunes et Familles asbl an der Gemengeverwaltung vu Stroossen, fir eng Period vun 1 Joer (01.01.2023-31.12.2023). D'Crèche Pescher huet Kapazitéite fir 72 Kanner, opgedeelt an 2 Alterskategorien, d.h. vun 0 bis 2 Joer a vun 2 bis 4 Joer. 25% vun de Finanzéierungen gi vun der Gemeng iwwerholl a 75% vum Staat (Gesamtbudget 1.490.000 €).

 

 • Accord vun der neier Konventioun am Kader vum Klimapakt

Den neien Accord gouf tëscht der Gemeng Stroossen engersäits an der Action Solidarité Tiers Monde asbl souwéi dem Mouvement Ecologique op där anerer Säit ënnerschriwwen.

De But vun dësem Accord ass et, d'Ziler, d'Aktiounen an d'Strukturen ze definéieren, déi ënner dem Numm "Klima-Bündnis Lëtzebuerg/Alliance pour le climat Luxembourg" sollen duerchgefouert ginn, souwéi och d'Relatiounen tëscht de verschiddene Partner vun dësem Projet.

D'Gemengen, déi dësen Accord ënnerschriwwen hunn, ginn no Akzeptanz vun den zoustännegen Autoritéite vum "Klima-Bundnis / Alianza del Clima e.V.", och Member vun dësem.

D'Aktiounen, déi vun de Partner duerchgefouert ginn, bestinnam Fong aus zwee Deeler:

 • Aktivitéiten am Beräich vum Klimaschutz an Adaptatioun un de Klimawandel.
 • Aktivitéiten am Beräich vun der Klimagerechtegkeet duerch Ënnerstëtzung vun ASTM-Projeten an Afrika oder mat einheemeschen Organisatiounen.

 

 • Accord vun engem Locatiounskontrakt fir eng Hondswiss

Mat dësem Kontrakt gëtt d’Gemeng Locataire vun engem Terrain mat enger Fläch vu 4,47 Ar, am Flouernumm „Auf dem Piesch“. De Kontrakt leeft iwwer 3 Joer, mat der Méiglechkeet fir duerno erneiert ze ginn. Den Terrain gëtt an eng Hondswiss ëmfonctionnéiert.

***

FR

Séance du conseil communal du 8 mars 2023

Les sujets les plus importants à l’ordre du jour de cette séance du conseil communal étaient :                  

 • Décision dans le cadre du PAP « ARLON-KIEM »

La zone couverte par le présent PAP est destinée à l’aménagement d’un nouveau quartier de  « zone mixte urbaine » et « zone d’habitation 2 » comprenant au total:

 • 3 immeubles mixtes
 • 2 maisons plurifamiliales
 • 9 maisons unifamiliales en bande.

10% de la surface construite brute dédiée au logement devra être réservée à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d’octroi des primes de construction ou d’acquisition.

 

 • Décision dans le cadre du PAP « 143, RUE DU KIEM »

La zone couverte par ce PAP est destinée à la construction de 33 unités, composées de 5 maisons unifamiliales et d’un bâtiment à 28 unités de logement. Dans ce projet, également 10% de la surface construite brute dédiée au logement devra être réservée à la réalisation de logements à coût modéré.

 

 • Approbation de la convention tripartite pour la Crèche Pescher pour l’année 2023

La nouvelle convention a été signée entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, l’organisation gestionnaire Caritas Jeunes et Familles asbl et l’Administration communale de Strassen pour une durée de 1 an (01.01.2023-31.12.2023). La Crèche Pescher a la capacité d’accueillir 72 enfants en 2 catégories d’âge, c.-à-d. de 0 à 2 ans et de 2 à 4 ans. 25 % du financement proviennent de la part de la commune et 75 % de la part de l’État (Budget global 1.490.000.-€).

 

 • Approbation de la nouvelle convention dans le cadre de l’Alliance pour le Climat

La nouvelle convention a été signée entre la Commune de Strassen d’une part et l’Action Solidarité Tiers Monde asbl ainsi que le Mouvement Ecologique d’autre part.

Cette convention a pour objet de définir les finalités, actions et structures destinées à être réalisées sous la dénomination « Klima-Bündnis Lëtzebuerg/Alliance pour le climat Luxembourg », ainsi que les relations entre les différents partenaires de ce projet.

Les communes signataires de la présente convention deviennent après acceptation par les instances concernées du « Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V. », également membres de ce dernier.

Les actions à réaliser par les partenaires comportent essentiellement deux volets :

 • Les activités dans le domaine de la protection du climat et de l’adaptation aux changements climatiques.
 • Les activités dans le domaine de la justice climatique en soutenant des projets de l’ASTM en Afrique ou avec les organisations des peuples indigènes.

 

 • Approbation d’un contrat de location (terrain pour chiens)

Par ce contrat la commune devient locataire d’un terrain d’une superficie de 4,47 ares, sis au lieu-dit « Auf dem Piesch », ceci pour une durée de 3 ans (à renouveler). Ce terrain est destiné à être utilisé comme terrain clôturé pour chiens (Hondswiss).

 

***

EN

Meeting of the municipal council on March 8, 2023

The most important topics on the agenda of the last municipal council meeting:

 • Decision within the framework of the PAP "ARLON-KIEM”

The area covered by this PAP is intended for the development of a new district with an “urban mixed zone” and a “residential zone 2” comprising in total:

 • 3 mixed buildings
 • 2 multi-family houses
 • 9 single-family townhouses.

10% of the gross built area dedicated to housing must be reserved for the construction of low-cost housing for people who meet the conditions for the granting of construction or acquisition premiums.

 

 • Decision within the framework of the PAP "143, RUE DU KIEM”

The area covered by this PAP is intended for the construction of 33 units, consisting of 5 single-family houses and one building with 28 housing units. In this project, also 10% of the gross built area dedicated to housing shall be reserved for low-cost housing.

 

 • Approval of the tripartite agreement for the “Crèche Pescher” for the year 2023

The new agreement has been signed between the government of the Grand Duchy of Luxembourg, the managing organisation Caritas Jeunes et Familles asbl and the municipal administration of Strassen for a duration of 1 year (01.01.2023-31.12.2023). The “Crèche Pescher” has the capacity to accommodate 72 children in 2 age categories, i.e. from 0 to 2 years and from 2 to 4 years. 25% of the financing comes from the municipality and 75% from the government (global budget 1.490.000.-€).

 

 • Approval of the new agreement within the framework of the Climate Alliance

The new agreement was signed between the Municipality of Strassen on the one hand and Action Solidarité Tiers Monde asbl and the Mouvement Ecologique on the other.

The purpose of this agreement is to define the aims, actions, and structures to be carried out under the name "Klima-Bündnis Lëtzebuerg/Alliance pour le climat Luxembourg", as well as the relations between the various partners of this project.

The municipalities that have signed this agreement become members of the "Klima-Bündnis/Alianza del Clima e.V." after acceptance by the relevant bodies.

The actions to be carried out by the partners are essentially twofold:

 • Activities in the field of climate protection and adaptation to climate change.
 • Activities in the field of climate justice by supporting ASTM projects in Africa or with indigenous peoples' organisations.

 

 • Approval of a lease contract (dog park)

With this contract the municipality rents a plot of land of 4.47 acres in "Auf dem Piesch" for a period of 3 years (to be renewed). The land is to be used as a fenced-in dog park (Hondswiss).