Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
image00006

Eng Regionalversammlung vum Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, fir d’Bierger, Gemengepolitiker an all concernéiert Akteuren, iwwert d’Reorganisatioun vun de régionale Buslinnen.

 

Wéini: Mëttwochs, de 26. Februar 2020 um 19.00 Auer  

Wou: Centre Roudemer zu Stengefort  (Roadshow fir d'Gemengen: Habscht, Steinfort, Garnich, Mamer, Koerich, Kopstal, Strassen, Bertrange, Kehlen )

 

Programm 

• Virstellung vun der kompletter Reorganisatioun vun den ëffentleche Linne vum RGTR

• En Ausbléck an Är Regioun

• Oppen Diskussioun

 

Den Entrée ass fräi. Eng simultan Iwwersetzung op Däitsch an op Fransésich ass sur place disponibel. 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Roadshow « RGTR » avec Monsieur le Ministre François Bausch

Le ministre de la Mobilité et des Travaux publics invite le public intéressé , les responsables communaux et les acteurs concernés à des conférences régionales sur la réorganisation complète des lignes d’autobus régionales.

 

Quand: Mercredi, le 26 février 2020  à 19h00

Où:  Centre Roudemer à Steinfort (Roadshow pour les communes de Habscht, Steinfort, Garnich, Mamer, Koerich, Kopstal, Strassen, Bertrange, Kehlen )

 

Programme 

•Présentation de la réorganisation des lignes d’autobus régionales du RGTR

•Un aperçu spécifique de votre région

•Échange de vues

 

L'entrée est libre. Des traductions en allemand respectivement français seront assurées.

 

Organisateur: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics