Administration communale de Strassen Administration Communale
de Strassen
2019.07.04 Remise de chèques groupe

Bei der Scheckiwwerreechung vum 4. Juli, konnte sech 5 karitativ Organisatiounen iwwer Done vun der Gemeng Stroossen freeën. D’Suen gi genotzt fir verschidde Projeten zu Lëtzebuerg an och am Ausland ze ënnerstëtzen. An der Gemengerotssëtzung vum 20. Juli waren d’Organisatioune gestëmmt ginn, déi dëst Joer, a Präsenz vum Schäfferot an de Representantë vun der jeeweileger Organisatioun, ee Scheck iwwerreecht kruten:

 

  • Reech eng Hand Bartreng / Stroossen: Don vun 2.400€
  • ONGD – FNEL (Projet am Nepal):  Don vu 4.000€
  • Chrëschte mam Sahel: Don vu 4.000€
  • Croix-Rouge Luxembourgeoise (Aides pour catastrophes humanitaires): Don vu 4.000€
  • Unity Foundation: Don vun 1.600 €

 

Am Kader vu Stroossen Wibbelt 2019 wou d’Participantë fir de gudden Zweck gelaf oder Vëlo gefuer sinn, koume vum Startgeld, dem Verkaf vun Iessen a Gedrénks an der Ënnerstëtzung vu Sponsoren, en Gesamtmontant vun 3.423,50 € zesummen. Den Erléis geet hei un Unity Foundation, eng lëtzebuergesch Asbl, déi mat hire Projeten d’Autonomisatioun vu Communautéiten duerch Educatioun fërdert. Si schaffen hei mat siwe lokale Partner a Latäin-Amerika, Asien an Afrika zesummen, fir de Suivi vun hire Projeten op eng laang Zäit ze sécheren.

 

E grousse Merci un d'Sponsoren, BGL an Le Foyer an un all déi involvéiert Veräiner vu Stroossen ouni déi esou een Event guer net méiglech wier.