Reportage um RTL : Ënnerierdesche Passage beim Fräiheetsbam ageweit ginn

 

Den 28. Mee 2020 war ënnert strenge Sécherheetsmesuren, déi offiziell Aweiung vum Passage Souterrain beim Fräiheetsbam a Presenz vum Buergermeeschter , Gaston Greiveldinger, dem Schäffen - a Gemengerot vu Stroossen.  Den Tunnel erméiglecht de Foussgänger a Vëlosfuerer sécher vun enger Stroossesäit ob déi aner ze kommen ouni mussen iwwert déi villbefuere Strooss (CR 181) ze trëppelen.

De Projet war am Mee 2018 am Gemengerot mat engem Budget vun 985.000 € gestëmmt ginn. Fir den Tunnel vu 14 Meter Längt, 4 Meter Breet a mat enger Héicht vun 3,5 Meter fäerdegzestellen, waren Aarbechten néideg déi vu September 2019 bis Mee 2020 gedauert hunn. Duerch d’Pandemie vum Covid-19 koum et zu engem liichte Retard vu 5 Wochen.

 

********************************************************************************************************************************************

 

Le 28 mai 2020, l’inauguration officielle du passage souterrain « beim Fräiheetsbam » a eu lieu en présence du Bourgmestre, Gaston Greiveldinger, du collège échevinal et du conseil communal, sous le respect le plus strict des consignes de sécurité sanitaire. Le passage permet aux piétons et aux cyclistes de traverser la route en toute sécurité sans avoir à passer par le CR 181 très fréquenté.

Après l’approbation du projet et du budget de 985.000 € par le conseil communal, les travaux du passage qui mesure 14 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur, ont commencé en septembre 2019. Avec un léger retard d’environ 5 semaines en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le passage souterrain a pu être réceptionné mi-mai 2020.

 

******************************************************************************************************************************************** 

 

On 28 May 2020, the official inauguration of the underpass "beim Fräiheetsbam” took place in the presence of the Mayor, Gaston Greiveldinger, the college of Aldermen and the municipal council, in strict compliance with health and safety regulations. The underpass allows pedestrians and cyclists to traverse the road safely without having to cross the busy road CR 181.

Following approval of the project and the €985,000 budget by the municipal council, construction works began in September 2019. The underpass which is 14 metres long, 4 metres wide and 3.5 metres high, was finished by mid-May with a slight delay of about 5 weeks due to the health crisis linked to Covid-19.

 

Galerie photos