collège échevinal

Léif Biergerinnen a Bierger,
No 25 Joer am Gemengerot, dovunner 10 am Schäfferot a 14 als Buergermeeschter a Präsident vum Syndikat C.N.I. Les Thermes, geet de Gaston Greiveldinger am neie Joer a seng wuelverdéngte politesch Pensioun an trëtt ganz aus dem ëffentleche Liewen zeréck.
No 7 Joer am Schäfferot trëtt de François Gleis als Schäffen zeréck. Hie wäert awer weiderhin als Gemengeconseiller am Gemengerot bleiwen.
Iech all ee grousse MERCI fir d’Vertraue wat Dir eis iwwert all déi Joren entgéint bruecht hutt.
Am Januar 2021 wäert Iech de Schäfferot mat enger neier Equippe begréissen.
Mir wënschen Iech vill Gléck am neie Joer a virun allem eng gutt Gesondheet.

***

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Après 25 années passées au sein du conseil communal dont 10 années en tant qu’échevin et 14 années en tant que bourgmestre et président du syndicat intercommunal C.N.I. Les Thermes, Gaston Greiveldinger prendra sa retraite politique bien méritée.
De même, François Gleis démissionnera de ses fonctions d’échevin après 7 années. Il gardera pourtant sa fonction en tant que conseiller communal.
Un grand MERCI à vous tous pour la confiance que vous nous avez témoignée pendant toutes ces années !
La nouvelle équipe du collège échevinal prendra ses fonctions en janvier 2021.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 et avant tout, une bonne santé.

***

Dear fellow citizens,
After 25 years as a member of the municipal council, of which 10 years in the college of aldermen and 14 years as mayor and as president of the syndicate C.N.I. Les Thermes, Gaston Greiveldinger will be taking his well- deserved political retirement.
Similarly, François Gleis will resign as alderman after 7 years. However, he will remain a member of the municipal council.
A big THANK YOU to all of you for the trust you have placed in us over all these years!
The new college of aldermen will take office in January 2021.
We wish you a happy new year 2021 and, above all, good health.