GG FG

Gemengerotsëtzung vum 3. Februar 2021 - Presentatioun vum Budget 2021

De Budget 2021 ass vum neie Schäfferot ausgeschafft a vum zukünftege Buergermeeschter an aktuelle Finanzschäffen, dem Här Nico Pundel, presentéiert ginn. D’Vereedegung vum neie Schäfferot ass fir muer, de 5. Februar, ugesat.

Et war domadder de leschte Gemengerot mam Här Gaston Greiveldinger als Buergermeeschter an dem Här François Gleis als Schäffen. Den Här Greiveldinger geet a seng wuelverdengte politesch Pensioun an den Här Gleis wäert als Conseiller am Gemengerot bleiwen.

Nom Vote am Gemengerot, wäerte mir Iech de Budget op eiser Internetsäit an an eisem neie Magazin dee viraussiichtlech Enn Februar erschéngt, virstellen.

***

Conseil communal du 3 février 2021 - Présentation du budget 2021

Le budget 2021 a été élaboré par le nouveau collège échevinal et présenté par Monsieur Nico Pundel, futur bourgmestre et échevin aux finances actuel. L’assermentation du nouveau collège échevinal est prévue pour demain, 5 février.

C’était donc le dernier conseil communal de Monsieur Gaston Greiveldinger en tant que bourgmestre et de Monsieur François Gleis dans sa fonction d’échevin. Monsieur Greiveldinger prendra sa retraite politique bien méritée, tandis que Monsieur Gleis restera conseiller communal.

Après son vote lors d’une des prochaines réunions du conseil communal, nous vous présenterons le budget sur notre site internet et dans notre nouveau magazine, qui paraîtra probablement fin février.

***

Meeting of the municipal council on the 3 February 2021 - Presentation of the 2021 budget

The 2021 budget was prepared by the new college of aldermen and was presented at the municipal council by the new mayor and current alderman in charge of finances, Mr Nico Pundel. The swearing-in ceremony of the new college of aldermen is scheduled for tomorrow, 5 February.

Therefore, it was the last municipal council of Gaston Greiveldinger as mayor and François Gleis as alderman. Mr Greiveldinger will take his well-deserved political retirement, while Mr Gleis will remain a member of the municipal council.

After the vote at the municipal council, the budget will be presented on our website and in our new magazine that will be published by the end of February.