Newsletter web

Abonéiert d’Newsletter vun der Gemeng Stroossen
Vun elo un kënnt Dir Iech fir d’Newsletter vun der Gemeng aschreiwen. D’Newsletter mat der Aktualitéit iwwert Stroossen kritt Dir reegelméisseg per E-Mail zougeschéckt.
Umelle kënnt Dir Iech op eiser Internetsäit www.strassen.lu

***

Inscrivez-vous à la newsletter et recevez toute l’actualité de la Commune de Strassen
Dès maintenant, vous pouvez vous inscrire pour recevoir régulièrement par e-mail, la newsletter de la commune avec les dernières nouvelles de Strassen.
Pour vous abonner, rendez-vous sur notre site web www.strassen.lu

***

Subscribe to our newsletter and get all the latest news about the municipality of Strassen
From now on you can subscribe to receive in regular intervals the newsletter via e-mail from the municipality with the latest news about Strassen.
In order to subscribe, go to our website www.strassen.lu