Super seniors- accompagnateurs scolaires pour votre enfant

Äert Kand huet Schwieregkeete beim Léieren ? Da wennt Iech un de SUPER SENIOR! 

 

Léierproblemer mat Ärem Kand?

Aërt Kand huet Schwieregkeeten a verschiddene Fächer. Et kritt sech net richteg organiséiert an huet déi ideal Method nach net fonnt, fir ze léieren oder et traut sech wéineg zou. Dir hutt net genuch Zäit / Méiglechkeeten, fir Äert Kand ze ënnerstëtzen oder dir kritt iech an d`Hoer, wann dir zesumme léiert.

Fannt eng effikass Léisung: Senioren, déi Nohëllefstonne ginn !

 

Wie si mir ?
E Service fir Nohëllefstonnen, koordinéiert vum MEC asbl, mat motivéierte Senioren, déi eng extra Formatioun gemaach hunn, an déi Loscht hunn hiert Wësse weiderzeginn a mat Kanner aus dem Fondamental, déi Problemer mam Léierstoff an der Schoul hunn, ze schaffen.


Wéi funktionéiert de Service ?

 • E Rendez-vous tëscht dem MEC asbl, den Elteren an dem Kand fir zesummen ze definéieren, wéi a wou d’ Nohëllefstonne stattfannen
 • Duerno gëtt eng Entrevue tëscht dem MEC asbl, den Elteren, dem Kand an dem Senior organiséiert
 • Eng professionell Begleedung vun den Aktivitéiten
 • D’Eltere bezuelen eng Bedeelegung vun 10.- Euro pro Seance (1:30 Stonn), Leit déi Sozialhëllef bezéien, bezuele 5.- Euro

 

Nohëllefstonne vu Seniore fir Kanner: eng Offer, déi nëmme Virdeeler huet!!

 • Senioren hu vill Liewenserfarung an Tricken, déi se gäre mat de Kanner deelen
 • Senioren hu méi Gedold
 • Senioren hu méi Zäit an ëmmer en oppent Ouer
 • D’Kand kritt méi Selbstvertrauen a seng Fäegkeeten
 • D’Nohëllefstonne fannen an engem neutrale Kader statt, ouni Alldagsstress a Streidereien

 

Video Super Senior

 

Kontakt:

De scolariséierte Begleedungsservice gëtt vun dem MEC asbl ugebueden an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Stroossen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35 / 621 66 92 12 

www.mecasbl.lu

 

*** 

Votre enfant a des difficultés scolaires ? Faites appel au SUPER SENIOR !

 

Des problèmes d’apprentissage scolaire avec votre enfant ?
Votre enfant rencontre des difficultés dans certaines matières. Il a des problèmes pour s’organiser, pour trouver une méthode de travail. Il perd confiance en lui. Vous n’avez pas le temps ou les compétences pour accompagner votre enfant dans sa vie scolaire, ou vos échanges dans le cadre de l’apprentissage se terminent toujours par des conflits.
Trouvez une solution efficace : Ayez recours à un accompagnateur scolaire senior !

 

Qui sommes-nous ?
Un service d’accompagnateurs scolaires, coordonné par le MEC asbl, composé de seniors motivés, formés et intéressés à transmettre leur savoir et encadrer des enfants des écoles fondamentales ayant des difficultés scolaires.


Comment fonctionne le service ?

 • Un rendez-vous entre le MEC asbl, les parents et l’enfant afin de déterminer ensemble le rythme des rencontres et le lieu.
 • Suivi d’une rencontre entre le MEC asbl, les parents, l’enfant et le senior pour une première prise de contact.
 • Un encadrement professionnel dans l’exercice des activités.
 • Le paiement par les parents d’une contribution de 10 euros/ séance de +/-1h30 (5 euros pour les personnes bénéficiant d’une aide sociale).

 

L’accompagnement scolaire par les seniors : que des avantages !!

 • Les seniors ont beaucoup d’expérience à partager et peuvent transmettre des astuces
 • Les seniors ont plus de patience
 • Les seniors sont plus disponibles et à l’écoute
 • L’enfant retrouve confiance en lui et en ses capacités
 • Les rencontres sont sans stress, loin des conflits familiaux

 

Video Super Senior

 

Contact :

Le service d’accompagnement scolaire est un service proposé par le MEC asbl en collaboration avec la commune de Strassen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35

www.mecasbl.lu

 

***

 

Does your child have learning difficulties? Call on the SUPER SENIOR !

 

Learning Problems at school with your child?
Your child is having difficulties in certain subjects. He/she has problems organizing himself/herself, finding a working method. He/she loses his/ her self-confidence. You do not have the time or the skills to accompany your child in his/her school life, or your attempts to study with your child end in an argument.


Find an effective solution: Use the services of a senior tutor!

 

Who are we?
A service of school guides, coordinated by the MEC asbl, made up of motivated seniors, trained and interested in passing on their knowledge and supervising children with learning difficulties.
 

How does the service work?

 • An appointment between the MEC asbl, the parents and the child to determine together the meeting schedule and the place.
 • Follow-up appointment between the MEC asbl, the parents, the child, and the senior for a first contact.
 • Professional supervision of the activities.
 • Parents pay a contribution of 10 euros / session of +/- 1h30 (5 euros for people receiving social assistance).

 

School support by seniors has only advantages!!

 • Seniors have a lot of experience to share and can pass on tips
 • Seniors have more patience
 • Seniors are more available and attentive
 • The child regains confidence in his/her abilities
 • Meetings are stress-free, far from family and school conflicts

 

Video Super Senior 

 

Contact :

The school support service is a service offered by the MEC asbl in collaboration with the municipality of Strassen.

MEC asbl

9, rue André Duchscher
L-6434 Echternach
Tél.: 26 72 00 35

www.mecasbl.lu