Biennale 2022 Appel aux artistes

Biennale d'art contemporain à Strassen

20.05.2022 – 08.06.2022

 

Opruff u Kënschtler aus de Beräicher vun der Molerei, Skulptur, Fotografie an Installatiounen.

***

Appel aux artistes des domaines de la peinture, de la sculpture, de la photographie et des installations.

***

Call for artists in the fields of painting, sculpture, photography and installations.

 

Umeldeschluss fir d’Artisten / Date limite dépôt des candidatures / Application deadline : 25.03.2022

 

Informatiounen an Umeldung mat Hëllef vum Formulaire / Informations et candidature à l'aide du formulaire d'inscription / Information and application via de registration form:

Service culturel

Tél. : +352 31 02 62 – 252

E-mail :