D’Ukrainescht Haus Stroossen ass eng Initiative vun der Gemeng Stroossen fir de geflüchteten Ukrainer:innen eng Plaz ze bidden, wou si sech kënnen austauschen, zesumme kënnen Zäit verbrengen, a wa si wëllen, un Aktivitéite kënnen deelhuelen. Fir Kanner a Jugendlecher sinn och Aktivitéite virgesinn (Spiller, Spillsaachen, e Gaart fir ze spillen an Ausflich).

Fir d’Sproochebarrière ze reduzéieren, gi si vun ukrainesche Matbierger, déi säit Joren zu Stroossen wunnen, ënnerstëtzt.

 

Ëffnungszäiten 

Méindes bis fréides vun 09:00 bis 12:30 a vun 13:00 bis 16:30 

Samschdes vun 10:00 bis 15:00

 

Link fir de Video vun der Erëffnung

Link vun der RTL Reportage vum 15.03.2022

 

***

 

La 'Ukrainescht Haus Stroossen' est une initiative de la commune de Strassen pour donner aux Ukrainiens qui ont fui leur pays, un lieu d'échange et, s'ils le souhaitent, d'activités. Il y aura également des activités pour les enfants et les adolescents (jeux, jouets, jardin pour jouer et excursions).

Afin de surmonter la barrière de la langue, des citoyens ukrainiens, qui vivent à Strassen depuis des années, seront présents.

 

Heures d'ouverture 

Du lundi au vendredi de 09:00 à 12:30 et de 13:00 à 16:30 

Samedi de 10:00 à 15:00

 

Lien pour visualiser la vidéo de l'ouverture

Lien pour regarder le reportage RTL du 15.03.2022

 

 

***

 

The ‘Ukrainescht Haus Stroossen’ is an initiative of the municipality of Strassen to give the Ukrainians who fled their country, a place to exchange, to spend some time and, if they want, to participate in activities. There will also be activities for children and teenagers (games, toys, a garden to play in and excursions).

In order to overcome the language barrier, Ukrainian citizens who have lived in Strassen for years, are going to be present.

 

Opening hours 

From Monday til Friday from 09:00 until 12:30 and from 13:00 until 16:30 

Saturday 10:00 à 15:00

 

Link to watch the video of the opening

Link to watch the RTL report on 15.03.2022

 

Ukrainescht Haus Stroossen

48, rue des Romains

L-8041 Strassen