LU

Eng Delegatioun vun enger Grupp vun der MUSEP vu Stroossen huet e

Freideg, den 21. Oktober, d'Feierlechkeete vum nationale Syndicat vun den Enseignanten (SNE) am Cercle Cité encadréiert.

E grousse Bravo un d'Schüler!

FR

Une délégation d’un groupe de la MUSEP de Strassen a encadré

vendredi, le 21 octobre les festivités du Syndicat National des Enseignants (SNE) au Cercle Cité.

Un grand bravo aux élèves!

 

EN

A delegation from a group of the MUSEP of Strassen framed

Friday, October 21, the festivities of the National Union of Teachers (SNE) at Cercle Cité.

Congratulations to the students!