Publié le 06 février 2024

Changement des compteurs d’eau à partir du 07.02.2024

compteur-d-eau

Changement des compteurs d’eau dans les rues des Romains, de la Chapelle et de l’Eglise.

A partir du 7 février 2024, des employés de la Commune de Strassen passeront de maison en maison pour remplacer immédiatement les compteurs d’eau des citoyen(ne)s présent(e)s. Les citoyen(ne)s absents trouveront dans leur boîte aux lettres un bordereau pour prendre rendez-vous.

Wiessel vun de Wasserzieler an der rue des Romains, rue de la Chapelle an rue de l’Eglise

Vum 7. Februar 2024 un, wäerte Mataarbechter:inne vun der Gemeng Stroossen vun Haus zu Haus goen, fir de Waasserzieler vun de Bierger:innen déi Doheem sinn direkt ze wiesselen. D‘Awunner:innen, déi net Doheem sinn, kréien en Ziedel an d’Bréifkëscht geheit, fir e Rendez-vous auszemaachen.

Changing of the water meters in rue des Romains, rue de la Chapelle and rue de l’Eglise

From February 7, 2024, employees of the Municipality of Strassen will go from house to house to immediately replace the water meters of the citizens present. The citizens who are not at home will find a slip in their letterbox to make an appointment.