Publié le 08 février 2024

Prise de rendez-vous pour le changement des compteurs d'eau

53edc08ad3747989b79b697a01dbf74c[1]

A partir du 8 février 2024, des employés de la Commune de Strassen passeront de maison en maison pour glisser dans votre boîte aux lettres un bordereau afin que vous puissiez prendre rendez-vous pour changer votre compteur d'eau. 

Rendez-vous huelen fir Äre Wasserzieler ze wiesselen

Vum 8. Februar 2024 un, wäerte Mataarbechter:inne vun der Gemeng Stroossen vun Haus zu Haus goen, fir en Ziedel an Är Bréifkëscht ze geheien, fir dass dir e Rendez-vous kënnt auszemaache fir Äre Wasserzieler ze wiesselen.

Make an appointment for changing your water meter

From February 8, 2024, employees of the Municipality of Strassen will go from house to house to leave a slip in your letterbox so that you can make an appointment to change your water meter. 

Les rues concernées sont / Déi betraffe Stroossen sinn / The concerned streets are :

rue Raoul Follereau

rue Semmelweis

rue Louis Pasteur

rue Albert Schweitzer

rue Louis Braille

rue Mère teresa

rue Emile Mayrisch

rue Nelson Mandela

rue Albert Ungeheuer